07 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

06/03/2024 13:56

(kiemsat.vn)
"Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán" là chủ đề trong Chương trình số 02/CTr-VKSTC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.

Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm

Theo Chương trình này, mục tiêu của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực của Ngành; góp phần huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ tốt các hoạt động công tác, nhiệm vụ được giao của Ngành, cùng cả nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nguồn cải cách tiền lương.

Đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên ở tất cả các đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành về THTK, CLP làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng của các đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức.

Để thực hiện mục tiêu trên, toàn Ngành phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp quy định trong Luật THTK, CLP, Chương trình THTK, CLP của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành và Chương trình THTK, CLP của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2025; gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo Chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đảm bảo tính toàn diện, nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào chủ đề năm 2024 là "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán".

Cùng với đó, các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định. THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của Ngành, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ảnh minh họa.

Thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Chương trình số 02/CTr-VKSTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu rõ 07 nhiệm vụ trọng tâm mà công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 cần tập trung thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thứ hai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu THTK, CLP theo các Chỉ thị của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo Chính phủ và của Viện trưởng VKSND tối cao, trong đó có Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công, các quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Thứ ba, đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án đầu tư công của Ngành: Chủ đầu tư, Thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, Thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư.

Thứ tư, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm phát huy mọi nguồn lực phục vụ cho hoạt động của Ngành. Tiếp tục tham gia với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, bảo đảm theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động và mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trong Ngành.

Thứ sáu, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về TΗΤΚ, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra về TΗΤΚ, CLP gắn với khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị.

Thứ bẩy, đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của Ngành, bám sát Kế hoạch 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của VKSND tối cao về chuyển đổi số năm 2024.

Chi tiết Chương trình số 02/CTr-VKSTC xem tại đây.

VKSND tối cao hướng dẫn tổ chức và hoạt động các cụm, khối thi đua năm 2024

(Kiemsat.vn) - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân vừa ban hành Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC về tổ chức và hoạt động của các cụm thi đua, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang