VKSND tối cao thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2017

07/02/2018 14:35

(kiemsat.vn)
Ngày 25/01/2018, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 378/VKSNDTC-V16 về việc thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng  năm 2017.

Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác của ngành Kiểm sát 

Theo đó, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND thông báo kết quả xét và đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND như sau:

- Huân chương Lao động theo tiêu chuẩn cống hiến: Có 07 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị cho 07 cá nhân. Kết quả thẩm định tất cả các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động theo tiêu chuẩn thường xuyên:

+ Đối với tập thể: Có 24 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 32 tập thể. Kết quả thẩm định có 25/32 tập thể đủ tiêu chuẩn theo quy định (có danh sách kèm theo phụ lục số 01).

+ Đối với cá nhân: Có 07 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 07 cá nhân. Kết quả thẩm định có 02/07 cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định (có danh sách kèm theo phụ lục số 01).

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc: Có 05 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 05 cá nhân. Kết quả thẩm định không có cá nhân nào đủ tiêu chuẩn (có danh sách kèm theo phụ lục số 01).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

+ Đối với tập thể: Có 17 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng có 22 tập thể. Kết quả thẩm định có 14/22 tập thể đủ tiêu chuẩn (có danh sách kèm theo phụ lục số 01).

+ Đối với cá nhân: Có 21 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 30 cá nhân. Kết quả thẩm định có 19 cá nhân đủ tiêu chuẩn (có danh sách kèm theo phụ lục số 01).

- Phong trào "Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" và hưởng ứng phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2 (2016-2020): Có 63 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 264 tập thể và 1.086 cá nhân; Kết quả thẩm định có 237/246 tập thể và 865/1.086 cá nhân đủ tiêu chuẩn (có danh sách kèm theo phụ lục số 02).

- Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm": Có 63 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 355 tập thể và 1.419 cá nhân; Kết quả thẩm định có 01 tập thể đề nghị khen không đúng đối tượng.

- Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế": Có 50 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 147 cá nhân. Kết quả thẩm định có 143/147 cá nhân đủ tiêu chuẩn (có danh sách kèm theo phụ lục số 03).

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (đợt tổng kết năm 2017):

+ Đối với tập thể: Có 56 VKSND tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng cho 161 tập thể. Kết quả thẩm định tất cả các tập thể đều đủ tiêu chuẩn.

+ Đối với cá nhân hai năm liền (2016, 2017) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: Tổng số đề nghị 440 cá nhân. Kết quả thẩm định có 399/440 đủ tiêu chuẩn (có danh sách kèm theo phụ lục số 04).

+ Đối với cá nhân hai năm liền (2016, 2017) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng số đề nghị 128 cá nhân; Kết quả thẩm định tất cả đều đủ tiêu chuẩn.

+ Cá nhân một năm đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng số đề nghị 206 cá nhân. Kết quả thẩm định có 159/206 cá nhân đủ tiêu chuẩn (có danh sách kèm theo phụ lục số 04).

- Chiến sỹ thi đua ngành KSND: Tổng số đề nghị 238 cá nhân; Kết quả thẩm định có 01 cá nhân không đủ tiêu chuẩn (do đã được công nhận danh hiệu này năm 2016).

- Cờ thi đua dẫn đầu khối: Có 241 tập thể đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng. Kết quả thẩm định tất cả các tập thể đều đủ tiêu chuẩn.

Xem chi tiết Thông báo số 378/VKSNDTC-V16, danh sách và phụ lục kèm theo dưới đây:

Danh sách kèm theo phụ lục số 01

Danh sách kèm theo phụ lục số 02

Danh sách kèm theo phụ lục số 03

Danh sách kèm theo phụ lục số 04

Phạm Hằng

 (giới thiệu)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang