VKSND tối cao lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương các loại và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2018

02/07/2018 15:33

(kiemsat.vn)
Ngày 28/6/2018, VKSND tối cao ban hành Công văn số 175/V16 về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin của Ngành để lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương các loại và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2018.

Ảnh minh họa

Tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ. Theo đó: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương truớc khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)”.

Theo quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các loại và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2018 để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tại file đính kèm.

Xem thêm>>>

VKSND TP. Hà Nội: Biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong ngành KSND

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang