VKSND tối cao hướng dẫn khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 và cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước

13/09/2021 15:04

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa có công văn số 3602/VKSTC-V16 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 và cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.

Căn cứ Công văn số 2266/BTĐKT-VP ngày 31/8/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 và Công văn số 2284/BTĐKT-VP ngày 6/9/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước, VKSND tối cao hướng dẫn như sau:

Đối với việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước, hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để khôi phục mẫu dấu của các cơ quan Nhà nước, mẫu chữ ký của các lãnh đạo Nhà nước qua các thời kỳ. Đến nay, Ban đã sưu tầm được 14 mẫu dấu và 10 mẫu chữ ký. VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp thông báo đến các tập thể, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp đổi, cấp lại được biết để rà soát, phân loại các trường hợp cấp đổi, cấp lại đã có mẫu dấu, chữ ký (cấp đổi, cấp lại được) và các trường hợp chưa có mẫu dấu, chữ ký (chưa cấp đổi, cấp lại được) còn tồn đọng tính đến ngày 31/8/2020. Trường hợp cấp đổi, cấp lại được thì gửi hồ sơ về VKSND tối cao qua Vụ Thi đua - Khen thưởng để thực hiện trước ngày 20/9/2021.

Trường hợp chưa cấp đổi, cấp lại được thì tổng hợp số liệu gửi về VKSND tối cao để báo cáo với cấp có thẩm quyền (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chưa nhận hồ sơ trường hợp này).

Đối với việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID -19, đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những trường hợp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu và những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh, những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện đang ngày đêm cùng với người dân chống chọi lại bệnh dịch COVID -19. 

Việc đề nghị xét khen thưởng sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 14/6/2021 của VKSND tối cao về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID -19.

VKSND tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 14/6/2021 với mục đích nhằm đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

Đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân trong ngành KSND có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với những hành động cụ thể, thiết thực như: Trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu; tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch; có ý tưởng mới, sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Các hình thức khen thưởng bao gồm: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen.

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 17/2021

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 17/2021, phát hành ngày 05/9/2021, có các nội dung chính sau đây:

Hà Nội: Người dân ra vào vùng 1 phải có giấy đi đường mới từ 8/9

(Kiemsat.vn) - Sáng 7/9, Công an thành phố Hà Nội thông báo, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 8/9, các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang