VKSND tỉnh Phú Yên: Những điểm mới riêng có trong kế hoạch công tác năm 2024 phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương

01/03/2024 11:19

(kiemsat.vn)
Năm 2024, là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Yên tiếp tục đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Năm 2024, là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Yên tiếp tục đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị, Kế hoạch công tác Kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao và Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Theo đó, ngoài việc đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhiệm vụ theo Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung riêng có, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Cụ thể:

1. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”

VKSND tỉnh đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại” đã mang lại hiệu quả vô cùng quan trọng. Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, tổng số vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại đã được giải quyết là 92/96 vụ, 352/358 bị can/bị cáo, trong đó có nhiều vụ tồn đọng, kéo dài nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ đã được giải quyết dứt điểm. Ngay sau khi danh sách các vụ án tồn của năm trước chuyển sang được Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Tòa án nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cơ quan điều tra và Tòa án hai cấp phối hợp tập trung giải quyết dứt điểm chậm nhất trong quí hai của năm. Hàng tháng có báo cáo tiến độ, định kì kiểm tra họp bàn giải quyết. Với kết quả đó, có thể khẳng định Chỉ thị số 33-CT/TU sẽ song hành cùng với sự lớn mạnh và phát triển của các cơ quan tư pháp tỉnh nhà.

Để đánh giá toàn diện kết quả đạt được và nhân rộng mô hình sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng ở các khâu công tác khác trong hoạt động tư pháp, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã báo cáo đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí giao cho VKSND tỉnh chủ động phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU.

2. Chủ động phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là tại các Công văn số 66-CV/TU ngày 05/3/2021 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Công văn số 231-CV/TU ngày 19/01/2022 về tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, việc triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ở hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục được kiện toàn, từng bước hoạt động hiệu quả; trình độ, năng lực của chấp hành viên, công chức thi hành án được nâng cao; việc phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan được tăng cường và chú trọng. Qua đó, góp phần đảm bảo kỷ cương, pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Kết quả thi hành án về số việc, số tiền còn thấp; nhiều vụ, việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị có lúc, có việc chưa sâu sát, thiếu kiểm tra dẫn đến để xảy ra vi phạm trong hoạt động thi hành án. Một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để, gây bức xúc cho nhân dân. Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất thiết phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác này. Với kinh nghiệm và thành quả đạt được của Chỉ thị số 33 đã nêu trên, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã mạnh dạn tham mưu, báo cáo đề xuất và được Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đưa vào nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp năm 2024 giao cho VKSND tỉnh phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngày 27/02/2024, dự thảo Chỉ thị đã được gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy để thực hiện qui trình ban hành theo qui định. Hy vọng rằng sau khi Chỉ thị được ban hành triển khai trong thực tiễn sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Ký kết các Quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên; Chương trình phối hợp với Viễn thông Phú Yên

- Ký kết Quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong hợp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Trên cơ sở sau khi VKSND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, VKSND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Việc ban hành quy chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của hai đơn vị trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; góp phần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành trong công tác này.

- Ký kết Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên trong công tác thông tin, tuyên truyền; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp VKSND tỉnh Phú Yên nhận thấy, thời gian qua tình hình vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp, việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh doanh thương mại còn gặp nhiều khó khăn đã tác động xấu đến việc phát triển kinh tế - xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, VKSND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin, tuyên truyền; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, đồng thời xây dựng Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên về nội dung trên. Việc tổ chức hội nghị và ký kết quy chế nhằm tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan theo quy định pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; qua đó giúp nhận diện thủ đoạn, ngăn chặn tội phạm, các dạng vi phạm pháp luật, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp trong hoạt động tín dụng ngân hàng, không để xảy ra vi phạm pháp luật, hạn chế rủi ro, thu hồi tài sản sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất.

- Ký kết chương trình phối hợp với Viễn thông Phú Yên (VNPT Phú Yên) về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát tỉnh Phú Yên.

VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên xác định công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ đột phá trong năm 2024 và những năm tiếp theo; coi đây là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá kết quả công tác của đơn vị trong năm 2024, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của toàn ngành Kiểm sát Phú Yên. Do đó, VKSND tỉnh chủ động xây dựng, ký kết chương trình phối hợp với Viễn thông Phú Yên về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát tỉnh Phú Yên là việc làm cần thiết và phù hợp với xu thế trong giai đoạn hiện nay.

Xác định công tác kiểm sát là nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị, VKSND tỉnh Phú Yên trong nhiều năm qua đã tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng với niềm tin và hy vọng góp phần nhỏ bé vào sự ổn định chính trị, giữ vững trật trự an toàn xã hội để phát triển tỉnh nhà.

Hội nghị triển khai phần mềm "Trợ lý ảo" trong ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 28/02/2024, tại Quảng Ninh, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện phần mềm trợ lý ảo của VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh và PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát thuộc VKSND tối cao đồng chủ trì Hội nghị.

Công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Ngày 29/02/2024, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao và họp Hội đồng khoa học lần thứ Nhất năm 2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang