VKSND huyện Trà Ôn, Vĩnh Long xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

31/10/2018 13:56

(kiemsat.vn)
Là chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, những năm qua, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, nội bộ đoàn kết thống nhất theo phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chi bộ VKSND huyện Trà Ôn luôn được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Việt Tiến, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn nhận Giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017" của Huyện ủy

Hằng năm, bám sát Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát cấp trên và Nghị quyết của Huyện ủy, chi bộ VKSND huyện Trà Ôn luôn thống nhất đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác. Với khối lượng công việc khá lớn, cán bộ, đảng viên và công chức, người lao động trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Với tinh thần đó, để đảm bảo các mặt công tác đạt kết quả cao nhất, chi bộ thống nhất với lãnh đạo đơn vị thực hiện phân công công việc cụ thể đến từng công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác để phát huy tối đa năng lực của cán bộ, từ đó, kết quả giải quyết công việc trên các mặt công tác năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Đối với công tác xây dựng Đảng, chi bộ chú trọng xây dựng Ðảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trước hết, chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, đảng viên nêu gương trong rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tận tụy phục vụ Nhân dân; nghiêm khắc tự phê bình và phê bình các hành động cửa quyền, gây phiền hà cho người dân.

Để tổ chức Đảng ở đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, chi bộ đã có nhiều giải pháp hiệu quả. 

Thứ nhất, thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa chi bộ và cơ quan.

Chi bộ luôn chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ. Dân chủ trong chuẩn bị nghị quyết, ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết, giữ vững nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ dưới sự lãnh đạo, được sự bảo đảm của tập trung. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ gồm nhiều khâu, nhiều mặt, nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để có nội dung, biện pháp cụ thể, gắn liền với đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức cũng như mọi biểu hiện phân tán cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật.

Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh phải thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình nhằm giúp cho mọi người học hỏi ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa những sai lằm, khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải được thực hiện trên các nguyên tắc: trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Đảng, tiến hành có tổ chức và trong tổ chức, chấp hành đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; tránh lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp.

Chi bộ luôn quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên ở chi bộ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm. Luôn xem việc nâng cao chất lượng đảng viên là một nội dung cơ bản của xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, giữ vững chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ hết sức coi trọng việc sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn, thường xuyên có chất lượng, đảm bảo làm cho đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được củng cố, phát triển; nội bộ chi bộ đoàn kết, thống nhất cao. 

Thứ tư, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ luôn được cấp ủy chi bộ chú trọng. Mọi đảng viên phải được đặt trong phạm vi kiểm tra, giám sát của chi bộ. Kiểm tra không phải là soi mói, tìm kiếm ra cái sai để trù dập cán bộ, đảng viên mà là để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, giúp cán bộ, đảng viên sửa chửa những hành vi sai trái của mình. Chỉ có như vậy, công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ mới có hiệu quả, cấp ủy, chi bộ mới bảo đảm được vai trò lãnh đạo của mình, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách mà Nhân dân giao phó.

Thứ năm, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng Chi bộ.

Thường xuyên chăm lo vận động và phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện tốt “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra” đối với mọi hoạt động của chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn tạo điều kiện để Nhân dân và các tổ chức đoàn thể Nhân dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng nói chung và chi bộ nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ  (Chi bộ hiện có 12 đảng viên/14 công chức, người lao động, trong đó, có 2 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị hành chính; về chuyên môn có 1 đồng chí có trình độ Thạc sĩ luật, 11 đồng chí có trình độ cử nhân luật).

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Chi bộ, qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm, chi bộ VKSND huyện Trà Ôn đều được công nhận Trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trà Ôn tặng Giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017". 

 

Xem thêm >>>

Học Bác từ những điều bình dị nhất

Kinh nghiệm xây dựng cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang