VKSND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh

23/10/2019 14:50

(kiemsat.vn)
Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, VKSND huyện Kiên Lương luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, chú trọng xây dựng chi ủy với đội ngũ đảng viên là cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Theo đó, hàng năm trên cơ sở Kế hoạch công tác kiểm sát năm của VKSND tỉnh, của đơn vị, xác định rõ các chỉ tiêu phải thực hiện trong từng quý, 06 tháng, Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, khi được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch cụ thể. Việc phân công giao nhiệm vụ sát hợp với thực tế. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, thẳng thắn phê bình, kiểm điểm đối với các đồng chí để xảy ra vi phạm, thực hiện không đảm bảo công việc đã đăng ký.

Qua đó, công tác kiểm sát của đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị luôn đặt yếu tố chính trị lên hàng đầu với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định tình hình chính trị tại địa phương. 

Tập thể VKSND huyện Kiên Lương quyết tâm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

Thường xuyên tăng cường công tác quản lý, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ kiểm sát, chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc và sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành, của đơn vị cho cán bộ, Kiểm sát viên.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. VKSND huyện Kiên Lương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ,  kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng viết cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nhất là các quy định liên quan đến cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo phải xem xét giải quyết, không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. 

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, VKSND huyện Kiên Lương luôn triển khai lồng ghép các hoạt động, phong trào thi đua của ngành gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua triển khai thực hiện đã đạt kết quả tốt, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương và các chỉ tiêu công tác trong Kế hoạch của Ngành về chuyên môn nghiệp vụ. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, luôn làm tốt chức năng thường trực khối nội chính, chủ trì phối hợp với cơ quan nội chính¸ nắm bắt tình hình vi phạm tội phạm, tham mưu đề xuất các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm để Huyện ủy chỉ đạo các ngành quản lý tốt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo VKSND huyện Kiên Lương, phong cách làm việc, ứng xử trong thi hành công vụ, ứng xử nơi công sở và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, Kiểm sát viên được cải thiện rõ rệt; thực hiện nghiêm túc tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tập thể đơn vị đoàn kết, người đi trước có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ người đi sau; lãnh đạo đơn vị luôn nêu gương cho cán bộ noi theo để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng ý thức trách nhiệm trong công tác cũng như trách nhiệm với nhân dân. Luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân; tôn trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Ngành kiểm sát nhân dân. Có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tấm gương tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang

(Kiemsat.vn) - 36 năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, ông Trần Văn Lèo, Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, tận tụy, hết mình vì công việc.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang