Từ ngày 01/7: Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

25/07/2019 16:21

(kiemsat.vn)
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2019 thay thế Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hiện nay là 1.624.000 đồng thay vì mức 1.515.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 99/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:

- Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945: Diện thoát ly là 1.815.000 đồng; diện không thoát ly 3.081.000 đồng.

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.872.000 đồng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) hưởng mức phụ cấp 1.361.000 đồng.

- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng.

- Trường hợp Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 100%, mức trợ cấp từ 1.695.000 đồng đến 4.137.000 đồng. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.624.000 đồng.

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 100%, mức trợ cấp từ 1.234.000 đồng đến 3.073.000 đồng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hưởng phụ cấp 815.000 đồng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.624.000 đồng.

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp 974.000 đồng .

2. Mức trợ cấp ưu đãi hàng năm:

- Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng.

- Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: Cơ sở giáo dục mầm non là 200.000 đồng; Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 250.000 đồng; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú là 300.000 đồng.

- Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

3. Mức trợ cấp ưu đãi một lần:

-  Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ là 20 lần mức chuẩn.

- Hỗ trợ chi phí báo tử là 1.000.000 đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng được hưởng trợ cấp 20 lần mức chuẩn.

- Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5%- 20% được trợ cấp từ 4 đến 8 lần mức chuẩn.

- Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là 1,5 lần mức chuẩn.

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp 1.000.000 đồng.

- Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 là 1.000.000 đồng.

4. Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 100% là từ 1.094.000 đồng đến 5.207.000 đồng.

- Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 100% là từ 904.000 đồng đến 4.308.000 đồng./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang