Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 trong ngành KSND

21/06/2018 16:25

(kiemsat.vn)
Để sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngày 13/6, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị thực hiện theo nội dung như sau:

- Phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao (Trang tin điện tử VKSND tối cao), Báo điện tử Bảo vệ Pháp luật, đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan trên Trang tin điện tử VKSND tối cao tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định của Chính phủ, hệ thống văn bản hướng dẫn liên quan (thời gian thực hiện: Quý II năm 2018);

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao tổ chức quán triệt đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị (thời gian thực hiện, hoàn thành: Từ Quý 11/2018; tiếp tục thực hiện khi Chính phủ, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn liên quan).

- Phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công của Ngành; báo cáo, đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao, tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. (thời gian thực hiện, hoàn thành: Từ Quý 11/2018 đến hết năm 2018; tiếp tục thực hiện khi Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành mới các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thay thế).

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng tài sản công; Phối hợp Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học xây dựng quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ngành, trình Viện trưởng VKSND tối cao ban hành. Rà soát danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của ngành KSND, trên cơ sở đó, đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung (thời gian thực hiện, hoàn thành: Từ Quý 11/2018 đến hết năm 2018).

- Phối hợp với Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính (mời chuyên gia báo cáo), Văn phòng VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện, tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn hiện hành cho các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công trong toàn Ngành.

Nội dung tập huấn: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Tài chính, của VKSND tối cao (thời gian thực hiện, hoàn thành: Trong Quý III/2019).

- Phối hợp với Thanh tra VKSND tối cao, Văn phòng VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao, cá nhân khác có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc đột xuất theo quy định pháp luật).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về VKSND tối cao (Cục Kế hoạch - Tài chính) để tống hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, giải quyết.

Xem thêm>>>

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong ngành KSND

Bộ phim phản ánh cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt chống tội phạm

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang