Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

17/01/2023 12:32

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 16/01/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2022, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND.  Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp với cấp ủy cùng cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã ban hành Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra để triển khai nhiệm vụ trong toàn Ngành, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, có các chuyên đề để thực hiện. Việc chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề dân chủ là một trong những đổi mới mang tính đột phá của Ban Chỉ đạo trong năm 2022 nhằm đưa những nội dung của Quy chế dân chủ vào thực tiễn công tác của Ngành có trọng tâm, trọng điểm, thực chất; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ trong Ngành.

Kết quả, 25/25 đơn vị thuộc VKSND tối cao, 03 VKSND cấp cao và 63/63 VKSND cấp tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ. Các đơn vị đã lựa chọn hình thức phù hợp (tổ chức hội nghị, tọa đàm, sao gửi tài liệu) để quán triệt và triển khai chuyên đề thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị mình.

Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác, đánh giá những kết quả làm được, hạn chế và nguyên nhân, kịp thời rút kinh nghiệm. Việc sơ kết, tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ được tiến hành từ cơ sở, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Sau sơ kết, tổng kết, Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo VKSND tối cao để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương đảm bảo về nội dung và thời hạn theo yêu cầu.

Về công tác kiểm tra, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát nhân dân đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra và hoàn thành việc kết luận 05 cuộc kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Quy chế dân chủ, các đơn vị khác tự kiểm tra và báo cáo kết quả về VKSND tối cao. Kết quả công tác kiểm tra cho thấy trong toàn Ngành đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát nhân dân xác định tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở mới được Quốc hội khóa XV thông qua; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND. Tham mưu Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành triển khai có hiệu quả các quy định về Quy chế dân chủ gắn với các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân, nổi bật trên các mặt công tác như thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Công chức, viên chức và người lao động đã phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị, nhất là những nội dung, quy định mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022, qua đó chủ động rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định liên quan, sau khi Luật có hiệu lực thi hành sẽ ban hành để thực hiện đồng bộ trong Ngành. Đồng chí yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo cần phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND; đồng thời, Ban Chỉ đạo sớm xây dựng và ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát nhân dân cần có sự phân công thành viên theo dõi địa bàn để nắm bắt tình hình; chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trong Ngành, đánh giá kết quả, ban hành kết luận, thông báo rút kinh nghiệm; định kỳ 06 tháng tổ chức Hội nghị để sơ kết công tác dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát nhân dân cần phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao đưa công tác thực hiện Quy chế dân chủ trở thành nội dung, tiêu chí thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân; hằng năm đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang