Thanh Hóa: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2020

19/03/2020 17:10

(kiemsat.vn)
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh quá trình cơ cấu nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển…là những mục tiêu và nhiệm vụ then chốt mà tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện trong năm 2020.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển

Ưu tiên phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại. Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, phấn đấu trồng mới 10.000 ha rừng, đảm bảo độ che phủ rừng đạt 53,46%. Cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm, gia súc lớn, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2020 có thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; thu hút hợp lý ngành công nghiệp giải quyết nhiều lao động ở khu vực nông thôn, miền núi để giải quyết việc làm.

Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn theo hướng chú trọng phát triển các ngành nghề đã có thương hiệu, thị trường tiêu thụ...

Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ

Tiếp tục phát triển thương mại nội địa; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch, ưu tiên thu hút các dự án có sản phẩm du lịch đẳng cấp, độc đáo; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển du lịch, nhất là các dự án dịch vụ quy mô lớn khu vực ven biển.

Đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở các tuyến vận chuyển container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn...

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện thứ hạng của tỉnh đối với các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện để triển khai thực hiện…

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa trong Quý I năm 2020; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án của doanh nghiệp, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách giao đất sạch cho nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực trọng điểm khuyến khích đầu tư có tổng mức đầu tư từ 02 tỷ USD trở lên; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA trên địa bàn.

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và hướng dẫn thành lập doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân; đẩy mạnh thành lập hợp tác xã mới; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã đã được ban hành; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

Năm 2020, ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng; tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án đầu tư. Đôn đốc, tạo thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; rà soát, thực hiện các giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên; triển khai thực hiện thí điểm tự chủ ở một số trường phổ thông công lập; thực hiện các giải pháp phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công.

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải từ các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; kịp thời khắc phục khu vực bị ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các sở chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn về an toàn thực phẩm; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân với an toàn thực phẩm.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai có hiệu quả đề án sắp xếp các đơn vị hành chính; giải quyết tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Quản lý chặt chẽ công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm hồ sơ thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các quan nhà nước; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí

Các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ.

Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; ngăn chặn, kiểm soát người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân; triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; triển khai quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cao Quang

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang