Tăng thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2021

23/12/2020 15:40

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Chính phủ đã sử đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Căn cứ theo Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 5 về việc kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Thông tư 01/2020/TT-VKSTC về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Những điểm mới về chế độ nghỉ phép năm từ 2021

(Kiemsat.vn) - Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Đây là một trong những điểm mới về chế độ nghỉ phép năm từ 2021 của người lao động được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang