Tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền các phong trào thi đua, tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

12/01/2024 16:53

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đối với hoạt động thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2024 tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Vụ Thi đua – Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao, tổ chức ngày 12/01/2024.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2023, lãnh đạo Vụ 16 VKSND tối cao tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp, phân công cụ thể cho từng cá nhân, gắn trách nhiệm của người phụ trách; thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản, chỉ đạo của cấp trên; chủ động nắm bắt tình tình hình và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác, đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện xây dựng báo cáo thường xuyên và định kỳ, văn bản góp ý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng thời, đã tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành các văn bản nhận xét, đánh giá về thi đua, khen thưởng theo đề nghị của ngành, cơ quan khác.

Với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua số 3, ngay từ đầu năm Vụ 16 VKSND tối cao đã tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua; tổ chức ký kết giao ước thi đua; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết; tổ chức bình bầu, đề nghị xét, tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua theo chuyên đề; xét, tặng các danh hiệu thi đua cuối năm cho các đơn vị trong Khối. 

Bên cạnh đó Vụ 16 VKSND tối cao đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và khen thưởng theo thẩm quyền cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân.

Về khen thưởng cấp Nhà nước, năm 2023, ngành Kiểm sát nhân dân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động các hạng cho 08 tập thể, 08 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 22 tập thể đạt nhiều thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2022; tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 02 cá nhân.

Về khen thưởng cấp Ngành, năm 2023, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 1.070 tập thể và 3.149 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân do có thành tích xuất sắc trong công tác; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 366 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổng kết công tác cuối năm 2023, Vụ 16 VKSND tối cao đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; 02 tập thể Lao động tiên tiến; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 15 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Trong công tác đảng, đoàn thể, năm 2023, Chi bộ Vụ 16 VKSND tối cao, tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đảng viên của Chi bộ đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đề cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng khối đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn Vụ 16 VKSND tối cao đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, tích cực tham gia và hưởng ứng các đợt thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức trong đơn vị để đề nghị giải quyết kịp thời, đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 16 VKSND tối cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của Vụ 16 VKSND tối cao trong năm 2023. Đặc biệt là việc đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc, góp phần giúp công tác thi đua, khen thưởng có sức lan toả rộng rãi, tạo động lực phấn đấu cho các đơn vị trong toàn Ngành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Để tiếp tục kế thừa và phát huy thành tích đã đạt được, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu, trong năm 2024, Vụ 16 VKSND tối cao cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân; sớm hoàn thiện và tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Trong công tác thẩm định các hồ sơ đề nghị khen thưởng phải nắm bắt thông tin một cách đầy đủ, chính xác, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị Vụ 16 VKSND tối cao chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị báo chí ngành Kiểm sát nhân dân xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến và giới thiệu các sáng kiến, giải pháp nhằm tạo sức lan toả rộng rãi trong toàn Ngành. Bên cạnh đó, Vụ 16 VKSND tối cao cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao để triển khai xây dựng phần mềm quản lý trong công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, công chức Vụ 16 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể đơn vị cấp phòng thuộc Vụ 16 VKSND tối cao.

Trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2024.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang