Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán

05/02/2022 10:14

(kiemsat.vn)
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022.

Nghị quyết nêu rõ, thời gian tới nền kinh tế nước ta dự báo vẫn gặp những khó khăn, thách thức từ diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 và biến động tình hình quốc tế, khu vực; thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đề ra với tinh thần "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, tạo nền tảng, động lực cho phục hồi và phát triển của cả giai đoạn 2021 – 2025.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết số 12/NQ-CP, trong đó, một số nội dung về tăng cường giám sát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật được Chính phủ yêu cầu như sau: Chính phủ yêu cầu, các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường; đánh giá tác động của các trường hợp có kết quả đấu giá bất thường để kịp thời có biện pháp xử lý, không để xảy ra tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện hoặc khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp quản lý thị trường chứng khoán, góp phần minh bạch các hoạt động đầu tư trên thị trường, ngăn ngừa các hành vi trục lợi, phát triển thị trường bền vững hơn. Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Tiến hành tổng kết Kế hoạch số 119/KH-BCĐ389 ngày 02/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trên cơ sở đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các đối tượng, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tập trung tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, tạo chuyển biến căn bản, rõ nét đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương: Phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo các Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý I năm 2022.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoàn thiện các quy định về nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 27/1/2022 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động phòng, chống dịch; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm thể chế, cơ chế, chính sách và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Chính phủ xem xét, thông qua theo quy định; hoàn thiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong tháng 03 năm 2022.

Năm 2022, Chính phủ tiếp tục ưu tiên, chú trọng hoàn thiện thể chế

(Kiemsat.vn) - Trong năm 2022, Chính phủ tiếp tục ưu tiên, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phanh phui những vụ án "không có vùng cấm": Chìa khóa mở cửa lòng tin

(Kiemsat.vn) - Dồn dập các vụ đại án tiếp tục được phanh phui, nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, tướng lĩnh...bị xử lý, bị khởi tố, truy tố, lĩnh án...
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang