Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Đảng ủy VKSND tối cao

06/07/2023 20:51

(kiemsat.vn)
Đảng ủy VKSND tối cao vừa ký ban hành Quy định số 02/QĐ/ĐU về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. Quy định gồm 4 Chương, 13 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2023.

Quy định số 02/QĐ/ĐU quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao (viết tắt là Ban Chấp hành), Ban Thường vụ, các ban của Đảng ủy VKSND tối cao (viết tắt là các ban) và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao (viết tắt là Uỷ ban Kiểm tra).

Quy định áp dụng đối với Ban Thường vụ, thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, thành viên Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra và thành viên Uỷ ban Kiểm tra, công chức thuộc Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Hình ảnh minh họa.

Về nguyên tắc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân: Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác, kịp thời. Văn phòng Đảng ủy là đầu mối tiếp nhận tất cả các đơn thư từ các nguồn gửi đến Đảng ủy, Ban Thường vụ, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, các ban của Đảng ủy. Văn phòng Đảng ủy vào sổ đăng ký quản lý đơn thư, báo cáo Thường trực Đảng ủy phụ trách có ý kiến và kịp thời chuyển đến ủy ban Kiểm tra phân loại, xử lý đơn thư theo quy định.

Đơn thư phải được phân loại, xử lý triệt để và kịp thời chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Việc xử lý đơn thư thực hiện bằng văn bản và do người có thẩm quyền ký ban hành theo Quy chế làm việc của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra.

Về quy trình, khi tiếp nhận đơn thư do tập thể, cá nhân gửi đến từ các nguồn, Văn phòng Đảng ủy đóng dấu, đánh số thứ tự, ghi ngày, tháng, năm đến, vào sổ đăng ký quản lý đơn thư, báo cáo đồng chí Thường trực Đảng ủy phụ trách và chuyển đến Uỷ ban Kiểm tra trong thời hạn 02 ngày làm việc. Riêng đơn thư gửi đích danh các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành hoặc gửi đến Uỷ ban Kiểm tra, thành viên Uỷ ban Kiểm tra thì Văn phòng Đảng ủy để nguyên phong bì đóng dấu, đánh số thứ tự, ghi ngày, tháng, năm đến, vào sổ đăng ký quản lý và gửi đến đồng chí đó hoặc Uỷ  ban Kiểm tra theo quy định.

Về việc tiếp đảng viên và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo quy định tại nơi tiếp công dân của cơ quan VKSND tối cao. Trường hợp Đoàn kiểm tra, giám sát đang thực hiện nhiệm vụ mà có đảng viên và công dân đến tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung đang kiểm tra, giám sát, nếu thấy cần thiết thì Trưởng đoàn quyết định việc tiếp đảng viên và công dân; việc tiếp được thực hiện tại trụ sở cơ quan, Nhà nước nơi Đoàn đến công tác.

Việc xử lý nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên và công dân, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra. Đối với đơn thư có một phần nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra thì tiếp nhận nội dung đó và hướng dẫn người có đơn thư gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung còn lại. Trường hợp đảng viên, công dân trình bày trực tiếp, không có đơn thư kèm theo thì hướng dẫn đảng viên, công dân viết đơn và nhận đơn. Trường hợp đảng viên, công dân không viết được đơn thì phải ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đọc lại để người đó nghe, ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

Đặc biệt khi tiếp đảng viên, công dân, có thể ghi âm lời tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của đảng viên, công dân (nếu thấy cần thiết và thực hiện công khai). Việc tiếp đảng viên, công dân phải được vào sổ theo dõi, quản lý tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang