Quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

15/04/2020 13:55

(kiemsat.vn)
Can thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, kết quả xử lý thủ tục hành chính; tiết lộ thông tin, sao chép dữ liệu trái thẩm quyền; bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính là những là những nội dung đáng lưu ý quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020.

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP gồm 32 điều quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không bị điểu chỉnh bởi Nghị định này.  

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này, sỹ quan, hạ sỹ quan quân đội, sỹ quan, hạ sỹ quan công an thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và tổ chức, cá nhân khác có liên quan… Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công khác áp dụng Nghị định này trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền và không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP quy định những hành vi không được làm, theo đó tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018, Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định này là việc thực hiện chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử. Theo quy định tại Nghị định, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính.

Trong đó, bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.

Đối với các giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu giữ, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tùy theo nhu cầu, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai hình thức: cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu.

Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, điều chỉnh, nâng cấp, hoàn thiện các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử để đáp ứng các quy định tại Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Toàn văn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Quy định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

(Kiemsat.vn) - Phong tỏa tài khoản; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp là những biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại quy định tại Nghị định số 44/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang