Quy định mới về sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

23/03/2020 10:42

(kiemsat.vn)
Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, Thông tư 24/2020/TT-BCA được ký ban hành ngày 10/3/2020, gồm 04 Điều quy định biểu mẫu và việc sử dụng 19 biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Việc sử dụng biểu mẫu phải đảm bảo đầy đủ nội dung, thống nhất về hình thức, kích thước được quy định cụ thể tại các biểu mẫu kèm theo Thông tư này.

Biểu mẫu xử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành kèm theo Thông  tư 24/2020/TT-BCA

Thông tư 24/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 thay thế cho cho Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015. Các tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đã được đóng dấu chỉ mật trước ngày 01/7/2020 theo mẫu quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA tiếp tục được bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang