Quy chế tiếp nhận, thu thập, phân loại, quản lý, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

09/05/2024 16:11

(kiemsat.vn)
Quy chế tiếp nhận, thu thập, phân loại, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa được Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành, trong đó quy định rõ trình tự tiếp nhận, thu thập, phân loại, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống (18/4/1962 - 18/4/2024).

07 hoạt động chính trong tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm

Theo Quy chế tiếp nhận, thu thập, phân loại, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, ban hành theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 08/5/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm bằng các hoạt động sau:

1. Lập “Hòm thư tố giác tội phạm” tại: trụ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Đại diện Thường trực Cơ quan điều tra VKSND tối cao và phòng nghiệp vụ tại các khu vực;

2. Lập “Hộp thư điện tử tố giác tội phạm”;

3. Lập đường dây nóng;

4. Tổ chức công tác trực ban hình sự;

5. Theo dõi, thu thập tin báo về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội;

6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

7. Thực hiện thông qua hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các phòng nghiệp vụ, Điều tra viên, Cán bộ điều tra có trách nhiệm chủ động phát hiện, thu thập nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền và bằng hình thức liên lạc nhanh nhất báo cáo ngay Thủ trưởng Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận.

Đối với Viện kiểm sát các cấp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà tiếp nhận, phát hiện và thu thập nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân thì chuyển ngay đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm được thực hiện theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT- BCA BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VKSND tối cao, quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2021 (Thông tư liên tịch số 01/2017) và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Trình tự, thủ tục phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm

Trong trường hợp xác định là nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao thì phòng nghiệp vụ được giao phân loại, xử lý có trách nhiệm đề xuất, báo cáo Thủ trưởng Cơ quan điều tra để quyết định việc thụ lý, phân công, giải quyết nguồn tin theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017 và các văn bản hướng dẫn khác liên quan. Trường hợp xác định là nguồn tin về tội phạm nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND tối cao thì phòng nghiệp vụ được giao phân loại, xử lý có trách nhiệm đề xuất, báo cáo Thủ trưởng Cơ quan điều tra chỉ đạo chuyển ngay đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền để thực hiện chức năng kiểm sát.

Viện kiểm sát các cấp sau khi phân loại xác định nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao thì chuyển ngay đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao để giải quyết. Trong trường hợp không thể chuyển ngay thì thông báo bằng hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao biết để phối hợp xử lý theo quy định.

Việc phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu không phải nguồn tin về tội phạm và không thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

Trường hợp xác định đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết của các đơn vị thuộc VKSND tối cao thì Cơ quan điều tra VKSND tối cao chuyển đến Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao để xử lý theo quy định. Trường hợp xác định đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự các cấp thì Cơ quan điều tra VKSND tối cao chuyển đến các đơn vị này để xử lý theo quy định. Trường hợp xác định đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết của VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và gửi phiếu chuyển cho Viện kiểm sát của cấp có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật biết; đối với đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát quân sự thì chuyển đến Viện kiểm sát quân sự trung ương xử lý theo quy định.

Trường hợp xác định đơn có nội dung khiếu nại, đề nghị, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát các cấp thì Cơ quan điều tra VKSND tối cao làm thủ tục trả lại đơn và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với đơn có nội dung tố cáo thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Trường hợp đơn là tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành chính, dân sự; đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, yêu cầu liên quan đến Viện kiểm sát các cấp đã được gửi đến nhiều lần, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đã có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc đã có hướng dẫn gửi đơn, đồng thời không có tình tiết mới hoặc những đơn đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng không đồng ý, vẫn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu kéo dài thì xếp lưu theo quy định và thông báo một lần bằng văn bản cho người gửi biết.

Thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm

Khi giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND tối cao phải tuân thủ đúng thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 9, Điều 11 Thông tư liên tịch số 01/2017 và các quy định khác có liên quan.

Sau khi ban hành một trong các quyết định sau: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm thì Cơ quan điều tra VKSND tối cao có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi VKSND cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc biết.

Đối với nguồn tin về tội phạm sau khi tiếp nhận, phân loại, xử lý xác định rõ dấu hiệu tội phạm, có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì căn cứ Điều 151 Bộ luật Tố tụng hình sự ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền đế tiến hành khởi tố và điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quy chế tiếp nhận, thu thập, phân loại, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (08/5/2024) và thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2018).

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang