Phát động và ký giao ước thi đua tại Cụm thi đua số 6

13/02/2020 13:53

(kiemsat.vn)
Ngày 13/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua số 6.

Toàn cảnh buổi Lễ

Cụm thi đua số 6 bao gồm VKSND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. VKSND tỉnh Thanh Hóa được chỉ định là Cụm trưởng; VKSND tỉnh Nghê An là Cụm phó Cụm thi đua.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng VKSND tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc khối thi đua.

Sau khi thống nhất nội dung giao ước thi đua, các đơn vị tiến hành Hội nghị phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua. Đây được xem là hoạt động đầu tiên được tổ chức nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chăt chẽ giữa các đơn vị.

Lễ ký giao ước thi đua

Hội nghị đã tiến hành thảo luận tập thể, bảo đảm nguyên tắc quyết định theo đa số, cùng đi đến thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2020 trên tinh thần quán triệt thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Cụm thi đua số 6 sẽ tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các nội dung cam kết thi đua. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch đã được giao; đổi mới công tác cán bộ, năng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác. Cụ thể:

Tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao. Các đơn vị trong Cụm tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 và các danh hiệu thi đua đã đăng ký với Hôi đồng Thi đua – Khen thưởng của VKSND tối cao.

Tiếp tục hưởng ứng, chủ động, sáng tạo tổ chức có hiệu quả phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với Người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua. Từng đơn vị thành viên trong Cụm thi đua căn cứ vào đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, xây dựng nội dung, tiêu chí, chủ đề hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống; các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thi đua lâp thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thành công Hôi nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hôi thi đua yêu nước Ngành KSND lần thứ VI, Đại hôi thi đua yêu nước lần thứ X và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề kết hợp làm tốt công tác khen thưởng định kỳ; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị để làm nòng cốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành. Tăng cường các hoạt động giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, động viên mọi công chức, Kiểm sát viên phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua.

Nâng cao vai trò hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của các đơn vị theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng; kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang