Ngành Kiểm sát nhân dân: Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý

25/10/2018 13:17

(kiemsat.vn)
VKSND tối vừa ban hành Công văn số 4624/VKSTC- V15 ngày 24/10/2018, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, VKSND tối cao đề nghị:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 28/CT-TTg tại đơn vị, VKSND cấp mình;

- Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng báo cáo theo nội dung:

+ Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ (theo biểu mẫu 1, 2);

+ Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo biểu mẫu 3, 4);

Đề nghị các đơn vị gửi văn bản báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng quản lý đào tạo) trước ngày 29/10/2018, đồng thời gửi file dữ liệu về địa chỉ email: phongquanlydaotaov15@gmail.com

Tải biểu mẫu tại file đính kèm.

Xem thêm>>>

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

VKSND tối cao hướng dẫn lập 05 loại Hồ sơ kiểm sát

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang