Luật Quy hoạch: Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

07/04/2018 08:00

(kiemsat.vn)
Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản được đề cập trong Luật Quy hoạch đuợc Quốc hội khóa XIV, tại Kỳ họp thứ 4 biểu quyết thông qua với 88,19% đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó, Luật quy hoạch gồm 6 Chương, 59 Điều và 3 Phụ lục, quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch.

Ảnh minh họa (Internet)

- Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch được quy định là: Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường; bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất…

- Đối với hệ thống quy hoạch quốc gia đuợc quy định gồm Quy hoạch cấp quốc gia (bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia); Sau quy hoạch cấp quốc giá là quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

- Trình tự trong hoạt động quy hoạch sẽ thực hiện gồm các bước: Lập quy hoạch, thẩm định quy hoạch, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch, công bố quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

-  Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch bao gồm: 

1. Lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không phù hợp với quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ.

3. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tư vấn phản biện độc lập không đủ điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận hoặc trái với quy định của pháp luật.

4. Cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân.

5. Không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cố ý công bố sai quy hoạch; cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch; hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ, tài liệu.

6. Thực hiện không đúng quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt.

7. Can thiệp bất hợp pháp, cản trở hoạt động quy hoạch.

Các bài liên quan >>>

Những nội dung cơ bản của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) 2017

Luật Lâm nghiệp: Cơ sở để phát triển kinh tế rừng bền vững
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang