Kiên quyết cho thôi việc viên chức 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ

31/01/2018 16:29

(kiemsat.vn)
Đây là một trong các nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 08/NQ-CP về chương trình hành động tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trong đó có Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể giao:

Các bộ, ngành, địa phương:

- Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương trong quý IV năm 2018;

- Đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn);

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ;

- Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định; có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). Các đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp, hoàn thành trong năm 2018;

- Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí làm việc và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%, hoàn thành trong quý IV năm 2019;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ viên chức;

- Rà soát, sắp xếp cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán; y tế học đường; các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành trong quý IV năm 2020;

- Thực hiện nghiêm quy định về số lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm;

- Thực hiện đào tạo lại hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành định mức biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để thực hiện chủ trương giảm biên chế, hoàn thành trong quý I năm 2019.

Bộ Nội vụ

- Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP theo hướng đổi mới cơ chế xác định và giao biên chế, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vijswj nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên, hoàn thành trong quý II năm 2018;

- Xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 trong đó quy định không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước), hoàn thành trong quý II năm 2018;

- Xây dựng quy định về số lượng cấp phó và tiêu chí xác định cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành trong quý I năm 2019;

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích việc tinh giản biên chế, bổ sung vào diện tinh giản biên chế một số đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoàn thành trong quý II năm 2018;

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý viên chức, hoàn thành trong quý I năm 2018;

- Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong năm 2019;

Nghị quyết 08/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2018.

Xem chi tiết tại đây.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang