Khối thi đua số 2 VKSND tối cao tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

30/11/2023 13:35

(kiemsat.vn)
Ngày 29/11/2023, Khối thi đua số 2 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao, Khối trưởng Khối thi đua số 2 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị Khối thi đua số 2 có lãnh đạo các đơn vị: Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12 và Vụ 13 VKSND tối cao.

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua số 2, năm 2023, Khối thi đua số 2 đã bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” do VKSND tối cao phát động; nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay sau khi VKSND tối cao tổ chức triển khai công tác năm 2023, Khối thi đua số 2 đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 về việc phát động phong trào thi đua năm 2023; Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 04/01/2023 về công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Trên cơ sở đó, Khối thi đua số 2 đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 theo đúng hướng dẫn về công tác thi đua của Ngành.

Khối thi đua số 2 đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó tập trung vào các phong trào thi đua: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 05 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025”.

Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Kết quả, trong năm 2023, các đơn vị thành viên Khối thi đua số 2 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nổi bật trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tập thể các đơn vị Khối thi đua số 2 luôn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các bộ luật, luật mới về công tác tư pháp; thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính - tư pháp, tạo chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; không để cán bộ, công chức trong đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế của Ngành; giữ gìn nội bộ đoàn kết; chăm lo tốt đời sống của cán bộ, công chức.

Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao, Khối trưởng Khối thi đua số 2 phát biểu tại Hội nghị.

Trong phần thảo luận do đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao, Khối trưởng Khối thi đua số 2 điều hành, các ý kiến phát biểu đã tập trung, làm rõ thêm những thành tích nổi bật Khối thi đua số 2 đạt được; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng và hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị trong Khối.

100% thành viên Khối thi đua số 2 bình chọn, suy tôn Vụ 7 VKSND tối cao đạt danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”, “Cờ thi đua Chính phủ” ; đề cử Vụ 12 VKSND tối cao là đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 2 năm 2024, Vụ 10 VKSND tối cao là đơn vị Khối phó Khối thi đua số 2 năm 2024.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa ban hành văn bản yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao 1,2,3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang