Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

13/10/2023 13:37

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa ban hành văn bản yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao 1,2,3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến, bố trí ổn định công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả các phong trào thi đua, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; chú ý tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, hệ thống biểu mẫu của Ngành trong công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Nghiên cứu phương án phân chia lại cụm, khối thi đua các đơn vị

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao nghiên cứu, báo cáo đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến về phương án phân chia lại cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh để trình Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng quyết định, triển khai thực hiện từ đầu năm 2024. Tham mưu hướng dẫn rõ những nội dung, hoạt động được tiến hành tại cụm, khối thi đua như: Phát động phong trào, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo, cách thức đánh giá, bình xét thi đua cuối năm; trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, nhân đạo, từ thiện; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm, bình chọn, suy tôn, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

Các VKSND cấp tỉnh căn cứ đặc điểm, tính chất, khối lượng công việc, tình hình thực tế hoạt động để tổ chức phân chia cụm, khối thi đua hợp lý, khoa học, đảm bảo hoạt động có hiệu quả với số lượng các đơn vị, tập thể phù hợp trong mỗi cụm, khối.

Khối thi đua số 4 VKSND tối cao tổ chức ký kết Giao ước thi đua. (Ảnh minh họa)

Kịp thời đề nghị khen thưởng đột xuất

Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm; thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành... Do vậy, VKSND tối cao đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành chú ý, kịp thời đề nghị khen thưởng đột xuất các trường hợp cán bộ Kiểm sát có hành động dũng cảm, cứu người, bảo vệ tài sản trong tình huống khẩn cấp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trực tiếp tham gia giải quyết các điểm nóng, các vụ việc phức tạp, mới phát sinh; các tập thể, cá nhân ngoài Ngành có công lao đóng góp vào thành tích chung của Ngành, phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Việc khen thưởng đột xuất bằng hình thức đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao phải căn cứ các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 và Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/6/2019 cua VKSND tối cao.  Việc khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản quy định tại Điều 48 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao phải được sự thống nhất về chủ trương đề nghị khen thưởng và xác nhận thành tích của cấp có thẩm quyền.

Nâng cao chất lượng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Vụ 16 VKSND tối cao tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định, kịp thời hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

Quá trình làm thủ tục, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập...) phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật; xem xét, đánh giá thực chất, lựa chọn đúng đối tượng để đề nghị khen thưởng, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ.

Đặc biệt phải nâng cao chất lượng báo cáo thành tích, đúng mẫu theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, có bố cục nội dung đề cập toàn diện, cụ thể thành tích trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, công tác xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị, công tác đảng, đoàn thể, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, tác phong, kết quả tham gia các phong trào thi đua; các sáng kiến có chất lượng, xác định đúng vấn đề, đưa ra giải pháp, áp dụng có hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng rộng. Báo cáo thành tích phải chú ý làm rõ, nhấn mạnh những thành tích xuất sắc, nổi trội.

VKSND tối cao đang tập trung xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 trong ngành Kiểm sát sát nhân dân, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, cho ý kiến và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; kịp thời trình Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định ban hành sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung, tài liệu để tập huấn, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.

PV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang