Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao mở rộng

12/05/2023 13:56

(kiemsat.vn)
Ngày 12/05/2023, Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, các Công đoàn bộ phận đều chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến Đại hội. Đại hội được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn VKSND tối cao. Các báo cáo trình Đại hội đều chuẩn bị tốt về nội dung; tập trung xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ tới, đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực cho đoàn viên, phát huy vai trò của Công đoàn cùng với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác chuẩn bị xây dựng đề án nhân sự và công tác bầu cử Ban Chấp hành trong Đại hội và nhân sự đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên được chuẩn bị nghiêm túc, đúng theo các bước quy định của Hướng dẫn số 354/HD- CĐVC ngày 08/09/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp. Việc bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới được thực hiện theo đúng nguyên tắc bầu cử, bảo đảm dân chủ, cơ cấu hợp lý.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã quán triệt nội dung, mục đích của Hội nghị; đồng thời, đề nghị các đại biểu trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, phát biểu trách nhiệm và bỏ phiếu để giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị đã đã tiến hành các nội dung chuẩn bị Đại hội Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028 và văn kiện Đại hội, chuẩn bị công tác nhân sự, công tác tuyên truyền; đồng thời, giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028.

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028; lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao cùng các đại biểu lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2023-2028.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang