Hoàn thiện hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

13/05/2023 13:47

(kiemsat.vn)
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình mong rằng, các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ phối hợp chặt chẽ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống để triển khai thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet.

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp.

Tại Kế hoạch số 14 KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet, phù hợp với từng đối tượng. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về đổi mới căn bản nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp. 

Đề án nhằm đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở thí điểm, đánh giá, tổng kết, đề xuất với Ban Bí thư chủ trương triển khai đại trà việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã giới thiệu phần mềm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet. Theo đó, hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị sẽ gồm 4 mục: Kiến thức lý luận chính trị; Nghiệp vụ công tác lý luận chính trị; Nghiên cứu trao đổi và Kiểm tra, đánh giá.

Ở mục Kiến thức lý luận chính trị, những nội dung đăng tải gồm: Các giáo trình 5 môn lý luận chính trị: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị - Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những bài viết khái quát về những vấn đề cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết Trung ương khoá XIII của Đảng. Các bài viết của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và các chuyên gia về những nội dung: Kinh tế thị trường định hướng XHCN; Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa và con người Việt Nam; Quản lý phát triển xã hội; Quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu; Quốc phòng, an ninh; Đối ngoại; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025; Quan điểm, đường lối của Đảng về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới…

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao đổi tại cuộc họp. 

Ở mục Nghiệp vụ công tác lý luận chính trị, những nội dung đăng tải gồm: Các giáo án, bài giảng dành cho các đối tượng cao cấp, trung cấp, sơ cấp về lý luận chính trị; Các hướng dẫn, tài liệu bồi dưỡng về lý luận chính trị; Các giáo án, bài giảng của các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích vòng chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018, 2022; Các bài viết được giải A, B, C về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh của Đảng phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các chuyên gia, nhà khoa học qua cuộc thi năm 2022 và các bài viết khác của các chuyên gia, nhà khoa học; Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Cùng với đó là các bài viết chuyên sâu tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; về một số trào lưu, học thuyết mới trên thế giới hiện nay; Các bài viết, tin hoạt động về công tác lý luận chính trị ở Trung ương và các địa phương, cơ quan, đơn vị thí điểm…

Mục Nghiên cứu trao đổi sẽ đăng tải những nội dung: Những quan điểm mới của Đảng; Những vấn đề lý luận, thực tiễn về: Kinh tế - thị trường định hướng XHCN; Giáo dục-đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa và con người Việt Nam; Quản lý phát triển xã hội, Quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu; Quốc phòng, an ninh; Đối ngoại; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trao đổi nghiệp vụ. Đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mục Kiểm tra, đánh giá sẽ đăng tải những nội dung về Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XIII. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chuyên toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…

Các đại biểu tham dự cuộc họp. 

Trao đổi tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu đã đóng góp rất nhiều ý kiến để phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet hiệu quả. Theo đó, hầu hết các đại biểu, chuyên gia đều cho rằng để phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị tốt cho các cán bộ, đảng viên trên Internet trước hết đòi hỏi phải có hạ tầng kỹ thuật tốt. Bên cạnh đó, cần xác định được đối tượng độc giả là ai, nội dung thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm cung cấp những kiến thức trọng tâm, căn bản, cập nhật, dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Cùng với đó, cần thường xuyên cập nhật, coi trọng những kiến thức mới. Giao diện hình thức cần hấp dẫn hơn để cán bộ, đảng viên dễ truy cập, học tập, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những ý kiến xác đáng, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Lê Hải Bình cho biết: Chúng ta có cả hệ thống bồi dưỡng, giảng dạy, đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp, cho đến cao cấp trên khắp cả nước nhưng đâu đó vẫn có những khoảng trống, hoặc có những quan điểm mới, những cái cần được bổ sung và hoàn thiện thêm. Chính bởi vậy, hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị sẽ giúp cán bộ đảng viên tra cứu, học tập, bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Để hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị đạt hiệu quả cao, đồng chí Lê Hải Bình cho rằng, cần phải tiếp tục đổi mới về mặt nội dung và hình thức để hấp dẫn người đọc.

Đồng chí Lê Hải Bình cũng mong rằng, các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ phối hợp chặt chẽ, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này để triển khai thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet ở 12 địa phương, cơ quan, đơn vị: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Dương, Cần Thơ; Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang