Giải pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay

01/11/2018 14:57

(kiemsat.vn)
Vân Hồ là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, được thành lập theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ có diện tích tự nhiên là 97.984 ha, gồm có 14 xã, trong đó: Có 10 xã vùng III, 4 xã vùng II với 147 bản, tiểu khu, có đường biên giới giáp với nước bạn Lào; là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Là địa bàn có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng đây cũng điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, hoạt động truyền đạo trái phép, tranh chấp đất đai ở khu vực biên giới vẫn xảy ra, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Với đặc thù như vậy, ngay từ khi được thành lập, Chi bộ và lãnh đạo đơn vị VKSND huyện Vân Hồ đã xác định và thực hiện tốt công tác dân vận, với mục tiêu "Hướng về cơ sở" để thực hiện thắng lợi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thiết lập cơ chế bảo vệ người phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Sương sớm tại Vân Hồ

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong thời gian qua, Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ đã thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị

Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng. Để làm việc này, chi bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở gắn với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên tiến hành kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân; Chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ kiểm sát được cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đặc biệt chú trọng, do đó đã xây dựng và thực hiện được lề lối, phong cách làm việc khoa học, chính xác, thận trọng, khách quan, quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trên địa bàn, gần gũi với các tầng lớp nhân dân, có tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, được nhân dân tin tưởng vào các cơ quan pháp luật. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, chi bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, việc xây dựng tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, thời gian qua chi bộ VKSND huyện Vân Hồ chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Trong đó 100% cán bộ, đảng viên đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo; có 01 đồng chí đạt trình độ Thạc sĩ; 01 đồng chí đạt trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; 01 đồng chí đạt trình độ Trung cấp chính trị; 100% cán bộ được tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, các tổ chức đoàn thể của đơn vị dưới sự lãnh đạo của chi bộ không ngừng được củng cố và phát triển.

Đại hội chi bộ VKSND huyện Vân Hồ lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu, tập trung hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh toàn diện trong quần chúng nhân dân

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Vì vậy, Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ xác định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, trước hết phải chăm lo củng cố, kiện toàn cấp uỷ cơ sở có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và phù hợp chức năng, nhiệm vụ ngành. Cấp uỷ thường xuyên quan tâm đến công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy của cơ quan. 

Lễ kết nạp đảng viên mới

Để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm. Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ đặc biệt chú trọng đến công tác hướng về cơ sở. Địa bàn huyện có 14 xã thì có đến 10 xã đặc biệt khó khăn, 1 xã vùng biên. Đời sống của bà con nhân dân hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đây là một trong số những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy. 

Chi bộ và lãnh đạo VKSND huyện Vân Hồ đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới bà con nhân dân, vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương bằng nhiều hình thức: Phối hợp đưa các vụ án điểm ra xét xử công khai lưu động tại các địa bàn xã trọng điểm để tuyên truyền, giáo dục, răn đe; ban hành 11 chuyên đề liên quan đến tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác quản lý tài chính, quản lý bảo vệ rừng, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, phòng chống gian lận thương mại; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai... Từ đó, đã giúp bà con nhân dân ngày càng hiểu rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ và tin tưởng ngành Kiểm sát nhân dân. Nhận thức pháp luật của bà con nhân dân được nâng lên, tỷ lệ sinh con thứ ba đã giảm xuống, bà con đã tự nguyện phá bỏ các hủ tục lạc hậu, không đảm bảo vệ sinh.

Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng quy chế, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện (Trưởng khối nội chính) để ban hành quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Chủ tịch UBND 14 xã trong công tác tiếp nhận, chuyển giao tin báo tố giác tội phạm và các hoạt động tư pháp. Quy chế này là cẩm nang, cầu nối giữa VKS với chính quyền cấp xã, nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư pháp của cán bộ cấp xã. Mọi thông tin, diễn biến tình hình đời sống xã hội của xã được VKS nắm bắt và kịp thời xử lý, bảo đảm mọi hành vi phạm phạm tội đều bị phát hiện và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Phiên tòa xét xử lưu động tại xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016 tại xã Quang Minh, huyện Vân Hồ

Chương trình đền ơn đáp nghĩa tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ năm 2017

Tình nguyện mùa lũ năm 2017 tại xã Song Khủa, huyện Vân Hồ

Đội thi "Dân vận khéo" của VKSND huyện Vân Hồ đạt giải Nhất toàn đoàn

Đồng chí Lường Văn Huân, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vân Hồ trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi VKSND huyện Vân Hồ.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đây cũng là một giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên hiện nay. Chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi...

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan. Chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công phụ trách; ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cấp ủy chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý sinh hoạt ở các chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Chủ động kiểm tra, giám sát đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Bảo vệ, khuyến khích các cá nhân tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên.

Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội về chính trị

Cấp ủy chi bộ đã chủ động nắm vững tình hình, tăng cường công tác dự báo tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Định kỳ tổ chức thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chủ động đấu tranh, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân bản chất phản động, phản khoa học, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, phê phán, lên án những nhận thức và hành vi biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm 2015, 2016, 2017 chi bộ liên tục được Ban thường vụ Huyện ủy Vân Hồ tặng Giấy khen công nhận Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu và chắc chắn trong thời gian tới chi bộ sẽ giữ vững danh hiệu dẫn đầu, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xem thêm >>>

VKSND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Biến quyết sách thành hành động
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang