VKSND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Biến quyết sách thành hành động

01/10/2018 08:42

(kiemsat.vn)
Nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, các cấp ủy đảng của VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có VKSND huyện Sông Lô đã tự giác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, biến quyết sách của Đảng thành hành động chính trị, thành những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Những chủ trương, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra đã mang đến một luồng sinh khí mới trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, các cấp ủy đảng của VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tự giác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, biến quyết sách của Đảng thành hành động chính trị, thành những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Những năm gần đây, các cơ quan chức năng của huyện đã phối hợp, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động và đưa các đối tượng có vi phạm ra kiểm điểm trước nhân dân. Đến nay, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Bí thư Chi bộ VKSND huyện Sông Lô đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải theo phương châm “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Điều này đã được Chi bộ Viện kiểm sát huyện thực hiện triệt để với nhiều giải pháp hiệu quả ngay từ khâu triển khai học tập, quán triệt, cho đến tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Chi bộ. Trọng tâm là phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị về cải cách tư pháp, Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành kiểm sát nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”.

Cờ Đảng

Chi bộ và VKSND huyện đã đề ra nhiều giải pháp cùng với các ngành chức năng của huyện tập trung phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hoạt động phá hoại, gián điệp, tuyên truyền kích động, lôi kéo người dân nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động lưu vong. Trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị, Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” và Kế hoạch công tác ngành kiểm sát, kết quả đạt được cụ thể như:

VKSND huyện đã thành lập các tổ công tác xuống địa bàn các xã nhất là các xã có đồng bào dân tộc sống đan xen như xã Lãng Công, Quang Yên vận động đồng bào ổn định định canh định cư, nâng cao đời sống, trong đó cốt yếu là tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức cho đồng bào. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp xét xử lưu động để tuyên truyền, răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm; chỉ đạo các tổ công tác ở các thôn, làng tích cực vận động quần chúng vạch trần âm mưu chống phá chính quyền, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của bọn phản động. Từ đó, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quần chúng, thức tỉnh những người bị lôi kéo cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu; kịp thời ngăn chặn âm mưu kích động gây rối, bạo loạn, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị ở địa phương.

Lãnh đạo Chi bộ, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, giáo dục trong Nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm xâm phạm an ninh. Qua đó, ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng cao. Công tác phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, công chức trong đơn vị có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân. Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, quan hệ tiếp xúc với nước ngoài, thực hiện kỷ luật trong Đảng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Lãnh đạo chi bộ chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi, biểu hiện lệch lạc, mất cảnh giác về tư tưởng chính trị . Phát hiện, xem xét những cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng và quần chúng có vấn đề về tư tưởng chính trị để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt việc quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên. Nắm chắc diễn biến tư tưởng của đảng viên để ngăn ngừa đảng viên không vi phạm Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị; từ đó kịp thời phát hiện và xử lý những cán bộ, đảng viên và quần chúng vi phạm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành. Thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác rà soát hồ sơ, lý lịch đảng viên, kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng.

Gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành với công tác đảm bảo an ninh chính trị, phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các tổ chức phản động; phòng chống biểu tình, bạo loạn:

Viện kiểm sát thực hiện tốt công tác nắm tình hình; tập trung thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo không để xảy ra việc khởi tố oan, sai, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Chủ động họp bàn với Cơ quan điều tra tiến hành rà soát phân loại các tin báo tố giác tội phạm để khởi tố; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện đưa các đối tượng vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự ra kiểm điểm trước cộng đồng dân cư, có mời các cơ quan thông tin đại chúng tham gia để đưa tin.

Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự: Viện kiểm sát luôn chủ động phối hợp với cơ quan điều tra để thực hiện tốt việc thu thập chứng cứ phân hóa hành vi phạm tội để làm cơ sở cho việc xem xét phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đảm bảo cho việc khởi tố có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Ngay khi khởi tố vụ án, Lãnh đạo Viện kiểm sát đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ tiến độ điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra đối với từng bị can và định hướng để Điều tra viên tiến hành điều tra đúng với tình tiết khách quan của vụ án, đảm bảo cho quá trình điều tra thực hiệnđúng quy định của pháp luật. Qua đó, không có vụ án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có trường hợp nào khởi tố điều tra sau đó phải đình chỉ do đối tượng không thực hiện hành vi phạm tội. 100% các vụ án Viện kiểm sát thụ lý giải quyết được Lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo sâu sát, bảo đảm truy tố đúng thời hạn, đúng người, đúng tội; không có trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Viện kiểm sát luôn chú trọng đảm bảo cho việc tranh luận dân chủ, công khai tại phiên toà đúng theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị. Lãnh đạo Viện kiểm sát luôn yêu cầu các Kiểm sát viên tích cực nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đồng thời thực hiện tốt các Quy chế nghiệp vụ của ngành; từ đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Khi đề xuất việc áp dụng các quy định của pháp luật trong việc xử lý các vụ án, việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng chính sách pháp luật đều được các Kiểm sát viên cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của từng bị cáo. Từ đó, mức án do Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án xâm phạm an ninh quốc gia, Viện kiểm sát luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu rõ chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường lối chủ trương của Đảng. Thời gian qua Viện kiểm sát đã chủ động đề nghị lãnh đạo liên ngành (Công an, kiểm sát, Tòa án) xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy để đưa ra xét xử lưu động tại các điểm nóng về an ninh chính trị, được quần chúng Nhân dân rất đồng tình với quyết định của các cơ quan pháp luật, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ do Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tổ chức. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc có đơn khiếu kiện kéo dài, phức tạp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Mặc dù mới được thành lập chính thức từ năm 2009 nhưng 09 năm qua vai trò của những người Kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của đơn vị là hết sức rõ nét, thực chất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu hết mình của nhân dân, sự hỗ trợ của những người Kiểm sát, tình hình an ninh chính trị tại địa phương luôn được giữ vững ổn định, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm. Nhìn đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chúng tôi tin rằng những người Kiểm sát sẽ không những thành công trong lĩnh vực công tác của mình mà còn có thể giúp nhân dân địa phương có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình hơn.

Xem thêm>>>

VKSND huyện Trà Ôn, Vĩnh Long xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

VKSND huyện Châu Đức đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang