Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ thuộc trường hợp nào?

09/10/2018 08:39

(kiemsat.vn)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức, cá nhân, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó đề ra tiêu chí xác định Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW quy định rõ khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Cụ thể:

- Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có)

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Văn bản này cũng đề ra 04 khung tiêu chuẩn các mức chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm.

- Đảng viên là công chức, viên chức xếp loại ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

Về trách nhiệm, thẩm quyền, Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở (chi bộ cơ sở nơi không có chi ủy) chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

- Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

+ Đối với đánh giá đảng viên là công chức, viên chức, những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là công chức, viên chức): Chi ủy (chi bộ) nơi đảng viên sinh hoạt; Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức, viên chức; Chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú; Đảng viên trong chi bộ.

+ Đối với đánh giá đảng viên không là công chức, viên chức: Chi ủy (chi bộ) nơi đảng viên sinh hoạt; Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo; Đảng viên trong chi bộ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

Xem thêm>>>

Tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang