Đảng bộ VKSND tỉnh Tiền Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

09/06/2020 17:09

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, báo cáo chính trị khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết đại hội đã đề ra toàn diện trên tất cả các mặt, Đảng ủy xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác xây dựng Đảng được tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát….

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ chú trọng đổi mới phương thức, nội dung công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng tăng cường vai trò, tính chủ động của các tổ chức đảng và vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc học tập, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn quan tâm việc đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường trách nhiệm và sự lãnh đạo của cấp ủy, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo nghị quyết Đại hội đề ra, gắn triển khai nghị quyết, chủ trương của Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để đưa chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Đảng ủy và Chi bộ trực thuộc đặc biệt quan tâm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ; qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác; phát huy vai trò của từng chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, không còn chi bộ yếu kém.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy đã xây dựng, thực hiện nghiêm kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đã được quan tâm; phương pháp kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định; sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên.

Với những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; VKSND tối cao tặng Cờ thi đua Ngành từ năm 2015 - 2019. Cá nhân có 02 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 07 đồng chí được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua Ngành"… Hàng năm, Đảng bộ VKSND tỉnh đều được công nhận danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí: Đồng chí Hồ Hữu Nghị, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Văn Minh, Trưởng phòng 7 giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Đồng chí Phạm Đình Đông, Trưởng phòng 2, Ủy viên Ban Thường vụ và 6 đồng chí Ủy viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ đã thực hiện tốt trong nhiệm kỳ qua, chúc mừng Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Tiền Giang lần IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những kết quả mà Ban Chấp hành vừa qua đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang