Đại hội Chi bộ Phòng Tham mưu – Tổng hợp Cơ quan điều tra VKSNDTC nhiệm kỳ 2017 – 2020

20/08/2017 05:16

(kiemsat.vn)
Ngày 18/8/2017, Chi bộ Phòng Tham mưu – Tổng hợp Cơ quan điều tra VKSNDTC đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, các đảng viên trong Chi bộ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đặc biệt, dưới sự điều hành của Chi ủy và sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra VKSNDTC, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSNDTC ghi nhận và khen thưởng tập thể lao động xuất sắc hai năm liên tục (2015, 2016) và Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ phòng Tham mưu – Tổng hợp Cơ quan Điều tra VKSNDTC

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Chi bộ còn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết số 06-NQ-ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSNDTC ghi nhận và khen thưởng tập thể lao động xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thật tốt công tác chính trị tư tưởng thông qua việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng  bộ cơ sở Cơ quan điều tra lần thứ II, Nghị quyết Đại hội chi bộ Phòng Tham mưu – Tổng hợp lần thứ III và các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với chính quyền xây dựng, chuẩn bị tài liệu tập huấn trong toàn Đảng bộ về các đạo luật có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Cơ quan điều tra VKSNDTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, điều tra viên của Cơ quan điều tra; tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đôn đốc các phòng nghiệp vụ thực hiện các chỉ tiêu công tác; tham mưu xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của Cơ quan điều tra nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chưa chủ động trong công tác xây dựng nội dung sinh hoạt hàng tháng, dẫn tới việc chưa có nhiều chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ.

Sau khi thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ khoá mới gồm 3 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ phòng Tham mưu – Tổng hợp nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Trần Tùng

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang