Công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ VKSND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

19/12/2018 15:45

(kiemsat.vn)
Với việc nêu cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ VKSND huyện Tân Phú Đông luôn chú trọng khắc phục những điểm yếu, phát huy mặt tích cực. Điều đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ công chức và nhân dân đối với Đảng.

Chi bộ VKSND huyện Tân Phú Đông thành lập từ tháng 05/2008, ban đầu Chi bộ sinh hoạt ghép với Chi bộ Tòa án và Chi cục Thi hành án, gồm có 03 đảng viên. Đến năm 2011, Chi bộ tách ra Chi bộ độc lập  có 04 đảng viên, hiện nay có 05 đảng viên trên tổng số 10 cán bộ công chức. Mặc dù số đảng viên không nhiều nhưng trong quá trình xây dựng và phát triển, Chi bộ VKSND huyện Tân Phú Đông luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Do đó, khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên ban hành, Chi bộ luôn kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo toàn chi bộ tiến hành tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Chuyên viên. Đồng thời, phát huy vai trò các đoàn thể chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Chi bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; Chi bộ luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn nhằm khắc phục những yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng.

Sau khi học tập quán triệt, Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII). Chi bộ thường xuyên chỉ đạo và theo dõi kiểm điểm đảng viên theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII. Qua đó, chọn những vấn đề nổi cộm để phân tích kỹ, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục. Quan tâm rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Chi bộ chỉ đạo việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngoài ra, Chi bộ đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt Đề án “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái”.

Từ những việc làm trên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Chi bộ Viện kiểm sát huyện Tân Phú Đông không ngừng phát huy được nhân tố tích cực, từng bước xiết lại kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm; mối quan hệ mật thiết với nhân dân tiếp tục được củng cố, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã chủ động tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và tiếp công dân, chú trọng giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ được chú trọng; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ có chuyển biến tích cực, chú trọng chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Chi bộ luôn xem công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, trong những năm qua, Chi bộ không có đảng viên, cán bộ bị xem xét, kỷ luật, không có trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Trong công tác phát triển Đảng, Chi bộ luôn quan tâm việc xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm; nêu rõ các giải pháp tổ chức thực hiện để phấn đấu, đồng thời nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ đã kết nạp được 05 đảng viên.

Ảnh minh họa

Trong các cuộc họp, Chi bộ luôn nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là quyết tâm chính trị cao, đầy trách nhiệm của Chi bộ trong giai đoạn mới. Khi Chi bộ mạnh, Cơ quan Viện kiểm sát huyện sẽ hoạt động có chất lượng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công tác cải cách tư pháp; là nền tảng, động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đó, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Tân Phú Đông đã và đang tập trung tiến hành đồng bộ các giải pháp như:

Trước hết, chú trọng thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Trong đó, thực hiện tốt công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng nhân dân và cán bộ, đảng viên; đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân ngày càng thiết thực hơn.

Thứ hai, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; nghiêm túc, tự giác và tiến hành các biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân cán bộ lãnh đạo, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi phương diện (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác),… để mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gần dân, sâu sát với nhân dân, chân thành lắng nghe, học hỏi từ nhân dân, vận động nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, tạo sự lan tỏa rộng trong xã hội.

Thứ ba, kiện toàn cấp ủy, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. Song song đó, Chi bộ mỗi khi ban hành chủ trương, chính sách, nghị quyết phải đảm bảo lợi ích của dân, cán bộ công chức trong đơn vị, thuận lòng dân và thực hiện đến nơi đến chốn, qua đó sẽ tạo được sự đồng thuận và phát huy mọi tiềm năng, sáng tạo và sự đóng góp của nhân dân, cán bộ công chức cho sự phát triển của đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, thực chất nhiều giải pháp để phòng, chống tình trạng suy thoái đạo đức lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết trong quá trình thực hiện.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy nhằm nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội như Công đoàn, Chi đoàn, Hội luật gia. Để làm tốt các nội dung này, Chi bộ cần xác định rõ, quy định cụ thể và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Xem thêm>>>

Xây dựng Đảng: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật

VKSND tỉnh Hà Nam tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng                                                                          

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang