Công bố trên báo, đài đơn vị kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm

15/06/2017 11:13

(kiemsat.vn)
Vấn đề thực phẩm bẩn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên tất cả các tỉnh, thành, nhất là ở các thành phố lớn. Mỗi ngày, trên các chương trình thời sự, các trang báo giấy rồi đến báo mạng vẫn thường xuyên đưa tin về thực phẩm không an toàn.

Ngày 04/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 771/TTg-KGVX chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Công bố trên báo, đài đơn vị kinh doanh vi phạm ATTP Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

1. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn thực phẩm. Tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh.
Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về an toàn thực phẩm, về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công bố trên báo, đài đơn vị kinh doanh vi phạm ATTP Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia ngăn ngừa thực phẩm giả, nhái, kém chất lượng.

4. Xử lý nghiêm theo pháp luật việc đưa tin sai sự thật, không chính xác về an toàn thực phẩm, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và niềm tin của nhân dân về thực phẩm an toàn.

5. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

6. Định kỳ hàng năm kết hợp đánh giá, tổng hợp tình hình, gửi báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận số 11 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật an toàn thực phẩm, hoàn thành trong năm 2017. Trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật an toàn thực phẩm cho phù hợp và nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công bố trên báo, đài đơn vị kinh doanh vi phạm ATTP Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Bộ Thông tin – Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các báo, đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các báo, đài khác tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên mục, chương trình về an toàn thực phẩm theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền; biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; đẩy mạnh quảng bá các thương hiệu mạnh của quốc gia về an toàn thực phẩm; công bố tên, địa chỉ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản phẩm hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm.

Anh Nga

Ra mắt kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân

Hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ Nhân dân, Văn phòng Chính phủ xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân

Cung cấp thông tin cho công dân là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương

(Kiemsat.vn) - Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang