Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành KSND năm 2020

03/06/2020 11:22

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa ban hành Chương trình số 05/CTR-VKSTC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành KSND năm 2020. Theo đó, việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 phải là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Đối tượng áp dụng VKSND các cấp, các đơn vị dự toán thuộc VKSND tối cao, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong ngành KSND. Mục đích thực hiện đồng bộ các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động thường xuyên, trong xây dựng cơ bản và trong sử dụng ngân sách Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao của Ngành. Qua đó. tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành KSND.

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của Ngành.Các đơn vị xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 sát với điều kiện thực tế của đơn vị và của Ngành trên cơ sở bám sát chủ chương, định hướng của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, đối với một số chỉ tiêu tiết kiệm tại chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành KSND năm 2020 tập trung vào một số lĩnh vực như: Lập thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán phí ngân sách nhà nước. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Quản lý sử dụng đầu tư công. Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ, tài sản công. Mua sắm quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và trang thiết bị làm việc. Quản lý lao động và thời gian lao động.

Về thời hạn, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của đơn vị, chỉ đạo đơn vị lập báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm ( trước ngày 01/02 năm sau ). Các đơn vị VKSND tối cao cấp huyện trực thuộc gửi báo cáo về VKSND cấp tỉnh. Các đơn vị VKSND cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao gửi về VKSND tối cao trước ngày 10 tháng 2 năm sau. Trường hợp phải tổng hợp đột xuất về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tùy theo phạm vi, yêu cầu quản lý, VKSND tối cao sẽ có văn bản yêu cầu báo cáo theo thời gian cụ thể. 

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

(Kiemsat.vn) - Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

(Kiemsat.vn) - Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống; quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang