Chi phí bảo quản di sản được ưu tiên thanh toán trước

02/01/2017 09:50

(kiemsat.vn)
Bộ luật Dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 683 thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế.

Theo Điều 683 BLDS năm 2005, có 10 nhóm nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự: 1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng. 2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu. 3. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ. 4. Tiền công lao động. 5. Tiền bồi thường thiệt hại. 6. Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước. 7. Tiền phạt. 8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác. 9. Chi phí cho việc bảo quản di sản. 10. Các chi phí khác. Như vậy, chi phí bảo quản di sản đứng ở thứ tự số 9 của hàng ưu tiên thanh toán, sau các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 683, vẫn xác định 10 nhóm nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế, nhưng đã có sự thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán: 1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng. 2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu. 3. Chi phí cho việc bảo quản di sản. 4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ. 5. Tiền công lao động. 6. Tiền bồi thường thiệt hại. 7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước. 8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân. 9. Tiền phạt. 10. Các chi phí khác.

Như vậy, ngoài chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng ở vị trí đầu tiên, thì chi phí cho việc bảo quản di sản từ vị trí ưu tiên số 9, đã thay đổi lên vị trí thứ 3, trước tất cả các nghĩa vụ tài sản khác./.

Hồng Hải

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang