VKSND huyện Mai Sơn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

30/10/2021 13:49

(kiemsat.vn)
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có nhiều cách làm hay, đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trong những năm qua, việc nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp hữu hiệu để thực hiện nhiệm vụ đó. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho cán bộ, nhân dân có được những vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh tư tưởng để chống lại những âm mưu, thủ đoạn và hành vi thâm độc của các thế lực thù địch đang muốn tìm mọi cách phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Việc công bố đạo luật chưa phải đã xong mà còn phải tuyên truyền, giáo dục lâu dài đến mọi người dân thì mới thực hiện tốt được”. Đảng ta cũng đã khẳng định: “Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm và được coi là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực hành quyền công tố tại phiên toà xét xử án hình sự

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Do đó, trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong đó tập trung vào các nội dung như tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Luật, Bộ Luật và các Nghị quyết của Quốc hội về thi hành các Bộ luật, Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật, luật về tư pháp, nhất là các quy định mới, các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát. Tuyên truyền, làm rõ các phương thức, thủ đoạn phạm tội, nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa; từ đó để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia và phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật có hiệu quả hơn.

Sau 18 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân”, Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Thường trực Huyện ủy Mai Sơn, trong những năm qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu, được triển khai sâu rộng; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tuyên truyền được tăng cường, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Chú trọng công tác tuyên truyền thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm tại xét xử các vụ án hình sự. Tăng cường công tác phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án lựa chọn, xác định những vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm để giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm, xét xử rút kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

VKSND huyện Mai Sơn phối hợp với Công an huyện cùng cấp kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ

Thông qua hoạt động kiểm sát tại nhà tạm giữ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã phối hợp cùng Công an huyện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị tạm giữ, tạm giam. Qua các cuộc kiểm sát trực tiếp kiểm sát tại xã, thị trấn đã lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị phạt tù được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ. Qua công tác trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự đối với người phải thi hành án, cán bộ, Kiểm sát viên đã lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự cho người phải thi hành; đồng thời vận động người phải thi hành án thực hiện các nghĩa vụ của mình khi có khả năng, điều kiện.

Bên cạnh đó, trong các buổi tiếp công dân Lãnh đạo, Kiểm sát viên đã trực tiếp giải thích, cung cấp thông tin, văn bản pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Qua đó hòa giải, tháo gỡ và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tranh chấp, khiếu kiện…

Những năm qua, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn luôn chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện, văn bản của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương có liên quan đến công tác pháp luật, công tác tư pháp và công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thường xảy ra vi phạm và tội phạm. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các đạo luật hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện xây dựng, ban hành nhiều quy chế, quy định, văn bản phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tham gia xây dựng pháp luật

Tăng cường viết bài, đưa tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gửi đăng trên các Trang thông tin điện tử của ngành Kiểm sát tỉnh Sơn La, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và Báo Sơn La cũng như các kênh truyền hình địa phương... đặc biệt là những nội dung liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Trong thời gian qua, đơn vị đã có nhiều bài viết có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đăng trên các trang tin, báo, tạp chí.

Ngoài ra, khi được cấp ủy địa phương giao phụ trách, giúp đỡ bản đặc biệt khó khăn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp địa phương xây dựng tủ sách pháp luật; thường xuyên hỗ trợ, cung cấp, bổ sung các văn bản pháp luật và các số báo của Ngành cho cán bộ và nhân dân tại địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thường xuyên phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện và các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền về các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật phòng chống ma tuý, Luật xử phạt vi phạm hành chính…. nhằm nâng cao nhận thức và việc chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện.

VKSND huyện Mai Sơn phối hợp tổ chức hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bản đặc biệt khó khăn

Phối hợp tổ chức các Phiên tòa giả định bằng hình thức sân khấu hóa một phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy có thật, được các đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân - Thi hành án dân sự huyện Mai Sơn và Chi đoàn Tổ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Mai Sơn đảm nhận các vai trong thành phần Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, Luật sư, bị cáo, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, người đại diện hợp pháp của các bị cáo… và được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục tố tụng của một phiên tòa hình sự thật. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên và Luật sư đã phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân, điều kiện khách quan, chủ quan, hoàn cảnh dẫn đến việc phạm tội của các bị cáo và hậu quả các bị cáo phải gánh chịu là đưa ra xét xử với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Thông qua phiên toà giả định đã tuyên truyền pháp luật và giáo dục cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Mai Sơn nói chung và các em học sinh trường THPT Mai Sơn nói riêng về tác hại của ma túy, từ đó nâng cao ý thức về phòng, chống ma túy. Đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tổ chức phiên toà giả định

Ngoài ra, thực hiện phối hợp với Ban Giám hiệu trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn, Ban Giám hiệu trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử cho cán bộ, giáo viên và toàn thể các em học sinh vào giờ chào cờ đầu tuần. Báo cáo viên đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và vai trò của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm ma túy và thuốc lá điện tử nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời phân tích những tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển về thể chất, tinh thần, lối sống, hành vi của giới trẻ, gây nhiều hệ lụy cho xã hội, là tiền đề của các tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó đưa ra các kỹ năng phòng, chống và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng chống ma túy, các tệnạn xã hội. Buổi tuyên truyền đã diễn ra sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không sử dụng thuốc lá, ma túy để bảo vệ sức khỏe của bản thân, người xung quanh nhằm xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc lá và tệ nạn xã hội.

Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và Ban Giám hiệu các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh. Báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung thiết thực về tình trạng bạo lực học đường hiện nay, các hình thức, nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp để phòng, chống bạo lực học đường. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giáo viên, học sinh khi phát hiện bạo lực học đường, trách nhiệm của nhà trường và học sinh, cách thức và giải pháp phòng tránh bạo lực học đường. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp học sinh nắm vững và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, góp phần nâng cao kỹ năng sống, phương pháp phòng tránh và cách thức giải quyết cho học sinh, giáo viên khi bạo lực học đường xảy ra.

VKSND huyện Mai Sơn tuyên truyền giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường tại trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn

Những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, từ Lãnh đạo đơn vị đến những người trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn trong thời gian qua đã góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giữ vững an ninh, chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh của người cán bộ, Kiểm sát viên trong lòng mỗi người dân tại địa phương./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang