Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình với công tác Xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và đổi mới

22/10/2019 08:39

(kiemsat.vn)
Từ nhận thức sâu sắc rằng, “đoàn kết làm ra sức mạnh”, “đoàn kết là thắng lợi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo những Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin mà còn luôn chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng để Đảng ta thực sự là đội tiên phong, bộ tham mưu vững mạnh, người lãnh đạo - người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Khi nhắc tới phong cách dân chủ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành kiểm sát nhân dân, thấm nhuần lời dạy của Bác, cấp ủy và Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình luôn coi trọng việc quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các yêu cầu của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn đủ số lượng cho các chức danh, đảm bảo đủ phẩm chất năng lực, được bồi dưỡng, tập huấn, tích cực rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, phục tùng sự lãnh đạo của tổ chức đảng. Việc tiến hành đều đặn các cuộc họp, hội nghị của Chi bộ đã đề cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên, tạo điều kiện để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mọi đảng viên trong công tác lãnh đạo của Chi bộ; cũng như trong công tác thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân theo quy định của pháp luật nói chung và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân nói riêng.

Chi bộ VKSND quận Tân Bình tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông

Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của đảng bộ quận, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình luôn cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm chỉnh những chỉ thị của Quận ủy, đặc biệt là trong vấn đề rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với những thiếu sót về mặt chủ quan trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ cũng đã tổ chức tuyên truyền, học tập, đặc biệt là triển khai “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa” và đã đạt được kết quả bước đầu là ngăn chặn được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Trong năm 2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã kết hợp cùng các đoàn thể trong đơn vị, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các địa điểm, các khu di tích lịch sử khác nhau như: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện tại khu di tích Láng Le Bàu Cò - huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; “Cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình sửa đổi, hoàn thiện lối làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện tại Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông - Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; “Cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện tại Chiến khu Rừng Sác - huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Để thực hiện tốt dân chủ và đoàn kết trong nội bộ đơn vị nói riêng và trong Đảng nói chung, thiết thực phòng và chống suy thoái trong nội bộ để luôn giữ vững danh hiệu “Đơn vị trong sạch, vững mạnh”, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện: Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trong đó chú trọng phát huy dân chủ, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ gắn với đấu tranh  phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức gắn với “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với lời dạy của Bác đối với cán bộ Ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với thực hiện nghiêm cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của Ngành đã đề ra “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng; phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự chuyển hóa” trong nội bộ./

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang