Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

12/07/2023 17:19

(kiemsat.vn)
Đó là ý kiến đánh giá của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động của VKSND tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, diễn ra sáng ngày ngày 12/7/2023.

Toàn cảnh Hội nghị.

Với việc xác định trọng tâm nhiệm vụ công tác năm 2023 trong hoạt động thực hiện QCDC trong ngành Kiểm sát nhân dân là người đứng đầu các đơn vị kiểm sát các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện QCDC trong quản lý, điều hành; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiệm vụ công tác phù hợp với đặc thù của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo đã ban hành các Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC, Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về QCDC năm 2023, Kế hoạch triển khai Luật Thực hiện dân chủ trong Ngành và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Ngành; yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiến hành sơ kết công tác, sơ kết 1 năm triển khai chuyên đề về dân chủ; từ đó đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, kịp thời rút kinh nghiệm ...

Đồng thời, trực tiếp kiểm tra chuyên đề thực hiện QCDC tại các đơn vị trong Ngành; thực hiện dân chủ trong nội bộ; thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, việc thực hiện QCDC trong ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục được duy trì, thực hiện có hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy dân chủ, đồng thời giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

Việc thực hiện QCDC góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đặc biệt đã xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng và chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kiên quyết đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi lợi dụng dân chủ để chống phá chế độ. Kết quả đó được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tiếp tục triển khai và hoàn thành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các đơn vị trong Ngành theo kế hoạch; việc kiểm tra cần phải tránh chồng chéo, sau kiểm tra ban hành thông báo rút kinh nghiệm; chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thẳng thắn chỉ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh kịp thời.

Đồng thời, hoàn thành việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế về thực hiện dân chủ trong ngành KSND phù hợp với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phát huy tính chủ động, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc trong địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách. Nghiên cứu, tổ chức Hội nghị trong toàn Ngành để triển khai và quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị ngay sau Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương tập hợp các ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo để hoàn thiện các nội dung tài liệu, thông báo thực hiện thống nhất trong toàn Ngành./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang