Tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và hoàn thiện các Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho ngành Kiểm sát

11/01/2023 12:59

(kiemsat.vn)
Chiều 10/1, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương những kết quả công tác Cục 3 VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022.

Năm 2022, Cục 3 VKSND tối cao đã bám sát Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác, dưới sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của lãnh đạo VKSND tối cao, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt 13/13 nhiệm vụ trọng tâm được giao (với 7 nhiệm vụ được giao từ đầu năm, 6 nhiệm vụ được giao bổ sung trong chương trình công tác trọng tâm các quý). Do vậy, đã đảm bảo được kinh phí hoạt động của Ngành, trong đó tiếp tục tăng kinh phí cho đầu tư trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chi đào tạo bồi dưỡng công chức toàn Ngành.

Ngay từ đầu năm, Cục 3 đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao về giải ngân vốn đầu tư công, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn; kết quả giải ngân vốn đầu tư là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị. Tham mưu việc điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt giúp các đơn vị sử dụng hiệu quả nguồn vốn được cấp; triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Ngành KSND giai đoạn 2021-2025”; mua sắm tập trung các gói thầu.

Bên cạnh đó đơn vị cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các đơn vị trong Ngành tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất; tích cực, chủ động trong phối hợp công tác với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và bảo vệ kinh phí các Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Ngành; tham mưu lãnh đạo Viện ban hành và triển khai toàn Ngành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành KSND giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021; tham mưu lãnh đạo Viện tiếp tục tăng cường phân cấp việc quản lý, sử dụng tài chính công, đầu tư xây dựng; gắn với tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác phối hợp, tham gia ý kiến, đề xuất chế độ, chính sách với các đơn vị trong và ngoài Ngành…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Chỉ thị công tác năm 2023 của Ngành, Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Bên cạnh đó, Cục 3 cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng trong Ngành; tiếp tục thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao. Đồng thời, thực hiện xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao; tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của Ngành theo quy định.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cũng đề nghị Cục 3 cần tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; tích cực, chủ động phối hợp các Bộ, ngành trong công tác kế hoạch - tài chính nhằm tăng cường nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho Cục 3 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang