Quy chế mới về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023

07/08/2023 15:06

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự theo Quyết định số 259/QĐ-VKSTC, thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017. Trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và phạm vi công tác kiểm sát.

Theo Quy chế, đối tượng của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự là việc tuân theo pháp luật của Tòa án; cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; cơ quan quản lý thi hành án hình sự; cơ quan thi hành án hình sự; cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao thi hành biện pháp tư pháp theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, người có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tư pháp thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Quy chế này.

Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được ban hành nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; áp dụng, thi hành biện pháp tư pháp; việc đặc xá; chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục phạm nhân; việc quản lý, điều trị đối với người bị bắt buộc chữa bệnh; việc quản lý người dưới 18 tuổi chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; trình tự, thủ tục Tòa án xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại và hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp không bị luật hạn chế phải được tôn trọng và bảo vệ; bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh. Đặc biệt, mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Quy chế này phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Ảnh minh họa.

Quy chế điều chỉnh các hoạt động: Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát việc thi hành án hình sự; kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp; kiểm sát việc đặc xá; kiểm sát trình tự, thủ tục Tòa án xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại; kiểm sát trình tự, thủ tục Tòa án xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Về phạm vi công tác kiểm sát: Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam được thực hiện bắt đầu từ khi có việc đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào cơ sở giam giữ và kết thúc khi chấm dứt việc tạm giữ, tạm giam; công tác kiểm sát thi hành án hình sự bắt đầu từ khi bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án hình sự và kết thúc khi chấm dứt việc thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp tư pháp bắt đầu từ khi cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp trong giai đoạn thi hành án phạt tù và kết thúc khi quyết định áp dụng biện pháp tư pháp của Tòa án được thi hành; công tác kiểm sát việc thi hành biện pháp tư pháp bắt đầu từ khi quyết định áp dụng biện pháp tư pháp được thi hành và kết thúc khi chấm dứt việc thi hành biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm sát việc đặc xá bắt đầu từ khi Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước được công bố, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và kết thúc khi Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được thực hiện.

Công tác kiểm sát trình tự, thủ tục Tòa án xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị và kết thúc khi quyết định hoãn, miễn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ biện pháp xử lý hành chính của Tòa án có hiệu lực mà không có việc hủy bỏ quyết định hoãn hoặc tạm định chi chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đồng thời kiểm sát việc Tòa án gửi quyết định đó.

Công tác kiểm sát trình tự, thủ tục Tòa án xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị và kết thúc khi các quyết định hoãn, miễn, tạm đình chỉ của Tòa án có hiệu lực mà không có việc hủy bỏ quyết định hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đồng thời kiểm sát việc Tòa án gửi quyết định đó./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang