Phiên họp thứ Nhất của Ban chỉ đạo đề án "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp"

11/03/2024 15:40

(kiemsat.vn)
Sáng 11/3/2024, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề án "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp" đã chủ trì phiên họp thứ Nhất của Ban chỉ đạo đề án.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Đề án; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đại diện Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các đồng chí là thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao đã báo cáo tóm tắt dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án; Đề cương chi tiết của Đề án và Đề cương 12 chuyên đề nhánh của Đề án.

Việc triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án nhằm làm rõ thực trạng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đánh giá kết quả, tồn tại hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị, khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo.

Đề án triển khai xây dựng với 03 nhiệm vụ chính, cụ thể: (1) Hệ thống, phân tích các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; (2) Đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, kết quả thực hiện công tác kiểm sát khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở tất cả các lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; (3) Dự báo diễn biến, tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới để đề ra phương hướng; đề xuất các giải pháp, kiến nghị khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Theo dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án, các công việc theo từng giai đoạn gồm: Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án; xây dựng Kế hoạch và các văn bản liên quan; dự toán kinh phí xây dựng Đề án. Tổ chức xin ý kiến Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo Đề án về những vấn đề lớn, đề cương Đề án; đề xuất nội dung chính, xây dựng đề cương, thuyết minh Đề án. Triển khai tổ chức nghiên cứu, xây dựng, phân công cụ thể các đơn vị thực hiện 12 chuyên đề nhánh. Tổ chức xin ý kiến Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo Đề án về dự thảo Đề án; tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Đề án. Tổ chức xin ý kiến các bộ, ngành, Viện kiểm sát các các cấp; chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Đề án; xin ý kiến Hội đồng khoa học VKSND tối cao đối với dự thảo Đề án; báo cáo xin ý kiến Ban cán sự đảng VKSND tối cao; hoàn thiện dự thảo Đề án, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề án báo cáo đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tối cao xem xét, trình Ban Nội chính Trung ương.

Tại phiên họp, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã tập trung thảo luận, góp ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án; Đề cương chi tiết của Đề án và Đề cương 12 chuyên đề nhánh của Đề án.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề án "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp".

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu nêu lên được nhiều vấn đề, nhiều ý kiến cụ thể góp ý vào các bản dự thảo. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, đây là một Đề án quan trọng, do đó việc nghiên cứu, xây dựng Đề án phải được thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở quy định của pháp luật và của Ngành; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành; nên Đề án phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kết quả nghiên cứu, xây dựng Đề án là cơ sở để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; từ đó khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng công tác này, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu bám sát kế hoạch, tiến độ triển khai xây dựng Đề án; đồng thời, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án.

Về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động giao dịch thương mại điện tử ở Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Bảo vệ dữ liệu cá nhân rất quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu quy định của pháp luật dân sự Nhật Bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động giao dịch thương mại điện tử, tác giả đưa ra một số khuyến nghị và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang