Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và VKSND thành phố Hải Phòng

23/07/2021 11:30

(kiemsat.vn)
Ban Tuyên giáo Thành ủy và VKSND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, việc tổ chức Hội nghị tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch bệnh.

Chương trình phối hợp được ký kết với mục đích thực hiện thống nhất, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật; tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo Thành ủy và VKSND thành phố Hải Phòng phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân thành phố Hải Phòng trong hoạt động tư pháp và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố; kịp thời ngăn ngừa không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy và VKSND thành phố Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp; tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về các chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng trước, trong và sau khi thực hiện quy trình xử lý, giải quyết các vụ án trọng điểm, vụ việc có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề xuất cấp ủy đảng biểu dương, khen thưởng.

Việc ký kết chương trình phối hợp tạo tiền đề cho việc thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang