Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao về công tác cán bộ

21/02/2020 15:45

(kiemsat.vn)
Ngày 21/02, tại trụ sở VKSND tối cao đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Quyết định số 98 – QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan TW; căn cứ Quy định số 1005-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Xét đề nghị của Đảng ủy VKSND tối cao tại tờ trình số 666-TTr/ĐU ngày 10/02/2020 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban thường vụ quyết định, phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Các đại biểu bỏ phiếu đồng thuận

Tại Hội nghị, 100% các đại biểu đã bỏ phiểu đồng thuận bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Tiến giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang