Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 09/2024

07/05/2024 16:18

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 09/2024 phát hành ngày 05/5/2024, với các nội dung chính sau đây:

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 09/2024:

Bài viết: Cơ sở tội phạm học của chính sách hình sự. Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh.

Bài viết: Về hậu quả pháp lý của trường hợp yêu cầu thi hành án dân sự đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án. Tác giả: Nguyễn Văn Nông.

Bài viết: Điểm mới trong quy định tài chính về đất đai, giá đất của Luật đất đai năm 2024. Tác giả: ThS. Trần Linh Huân.

Bài viết: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Kỳ I). Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Hưởng.

Bài viết: Một số kinh nghiệm trong kiểm sát thu, chi, quản lý tiền thi hành án dân sự. Tác giả: Nguyễn Thị Chúc.

Bài viết: Tư pháp phục hồi trong pháp luật hình sự Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Tròn.

Trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, bài viết “Cơ sở tội phạm học của chính sách hình sự” của GS.TS. Võ Khánh Vinh làm sáng tỏ cơ sở tội phạm học của chính sách hình sự và khẳng định: Chính sách hình sự được xây dựng và thực hiện dựa trên các cơ sở khác nhau, trong đó có cơ sở tội phạm học; cơ sở tội phạm học của chính sách hình sự là vấn đề có ý nghĩa nhận thức lý luận và thực tiễn quan trọng, thể hiện mối liên hệ của tội phạm học và chính sách hình sự.

Việc xử lý tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ trong thời gian qua vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định xuất phát từ việc định tội danh. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể, bài viết “Định tội theo dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ” của tác giả Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Thùy Liên làm rõ những dấu hiệu pháp lý đặc trưng để quá trình định tội danh chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Luật đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 với nhiều điểm mới, nhằm thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật đất đai năm 2013. Liên quan đến vấn đề tài chính về đất đai và giá đất, mặc dù không tăng số lượng điều luật, nhưng Luật đất đai năm 2024 đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, tạo cơ chế pháp lý chặt chẽ đối với các nguồn thu ngân sách từ đất đai, điều tiết phần giá trị tăng thêm, nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tài chính đất đai. Đó là nội dung của bài viết “Điểm mới trong quy định tài chính về đất đai, giá đất của Luật đất đai năm 2024” của các tác giả Trần Linh Huân, chuyên mục NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024.

Trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT, bài viết “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Kỳ I)” của tác giả Nguyễn Xuân Hưởng phân tích, luận giải làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành; đồng thời, trên cơ sở Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết, kết luận của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các nội dung, yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW; từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ở Pháp, tư pháp phục hồi bắt đầu hình thành và phát triển thông qua một số thông lệ hoặc quy tắc tố tụng hình sự trong Luật tố tụng hình sự. Qua việc phân tích quy định của pháp luật hình sự Pháp về tư pháp phục hồi, tác giả Nguyễn Văn Tròn qua bài viết “Tư pháp phục hồi trong pháp luật hình sự Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam”  trên chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC đã đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 09/2024 còn có một số bài viết như: “Về hậu quả pháp lý của trường hợp yêu cầu thi hành án dân sự đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án” của tác giả Nguyễn Văn Nông; “Một số kinh nghiệm trong kiểm sát thu, chi, quản lý tiền thi hành án dân sự của tác giả Nguyễn Thị Chúc; “Không tự nguyện thi hành án, chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho người khác có phạm tội không?” của tác giả Trần Tú Anh, Huỳnh Minh Khánh…

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Tạp chí Kiểm sát số 09/2024.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang