Điểm sáng trong công tác phối hợp liên ngành năm 2019 của VKSND thành phố Hà Nội

11/12/2019 09:36

(kiemsat.vn)
Xuất phát từ thực tiễn công tác của các cơ quan tố tụng và yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp và nhận được sự thống nhất của Ban cán sự Đảng UBND, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng, hoàn thiện 03 Quy chế phối hợp liên ngành theo đúng kế hoạch. Ba Quy chế đã được ký kết và có hiệu lực từ ngày 28/11/2019.

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân - Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Quy chế gồm có 03 chương và 20 điều, nội dung phối hợp được đặt ra ở nhiều khâu công tác khác nhau như: Phối hợp trong công tác xây dựng báo cáo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác trao đổi, cung cấp thông tin; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc giải quyết các vụ án hành chính; hỗ trợ kinh phí hoạt động và trong công tác hợp tác quốc tế của Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân.

Quy chế được ký kết có hiệu lực sẽ giúp việc giải quyết các vụ việc một cách nhanh chóng có hiệu quả, đảm bảo án ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô. 

Quy chế phối hợp giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội trong công tác giải quyết vụ án hình sự, công tác thi hành án hình sự và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Quy chế gồm 05 chương, 21 điều; có phạm vi điều chỉnh là quan hệ phối hợp giữa 03 ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án trong công tác tiếp nhận, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng và công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; công tác thi hành án hình sự; công tác thống kê hình sự; quy định mối quan hệ phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Quan hệ phối hợp được xây dựng và thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo, thống nhất chỉ đạo của 03 ngành nhằm tăng cường và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi ngành; đảm bảo việc giải quyết các vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật; với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Quy chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia định, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật. Quy chế gồm 03 chương, 17 điều quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan được pháp luật quy định. Việc phối hợp phải thực hiện thường xuyên, chính xác, kịp thời và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Việc ban hành các Quy chế ký kết nêu trên sẽ tạo điều kiện đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang