Công tác tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng

18/11/2019 22:10

(kiemsat.vn)
Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tư tưởng có vai trò hết sức to lớn trong việc truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, trước hết là trong các lực lượng xã hội tiên tiến, khơi dậy tinh thần yêu nước, tính sáng tạo của quần chúng, động viên lực lượng quần chúng tham gia. Trong thời kỳ đổi mới, công tác tư tưởng của Đảng tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy thành tích 18 năm liền (2006 - 2018) là chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những năm qua của nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã lãnh đạo công tác tư tưởng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhận thức được công tác tư tưởng góp phần nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nhằm tạo ra sự nhất trí cao về chính trị, tinh thần làm cơ sở cho sự đoàn kết, thống nhất trong hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi bộ đã tăng cường giáo dục quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đảng cấp trên làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắm nhuần các quan điểm đổi mới của Đảng.

 VKSND huyện Càng Long họp Chi bộ hàng tháng 

Nâng cao nhận thức về thời cơ, thách thức của đất nước, của địa phương, của Ngành trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ, phá hoại về tư tưởng chính trị của các thế lực thù địch; tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giữ gìn truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc…

Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, nhất là phong trào thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”, kịp thời cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tư tưởng góp phần đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, biến Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực. Với chức năng, nhiệm vụ được giao chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành. Tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và âm mưu“diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Với vai trò, vị trí, phương thức hoạt động của cấp uỷ chi bộ và chính quyền có khác nhau nhưng đều phải đi đến kết quả cuối cùng là làm cho cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Từ đó, Chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, kỹ năng xét hỏi và tranh luận của kiểm sát viên tại phiên tòa; thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thi đua - khen thưởng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phục vụ cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền về ngành Kiểm sát.

Bên cạnh đó, chi bộ thực hiện phân công nhiệm vụ đảng viên gắn với trách nhiệm công việc cụ thể, qua đó giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên tinh thần tự giác, tính tiên phong, gương mẫu, tận tuỵ trong công việc, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tất cả cán bộ, đảng viên đều có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sửa đổi, cải tiến về lề lối làm việc, lịch sự trong giao tiếp, giải quyết công việc một cách công tâm, đúng pháp luật không gây phiền hà, sách nhiễu dân. Luôn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Biết quý trọng tài sản của tập thể, của nhân dân, không tham ô, hối lộ tạo được sự uy tín của ngành đối với cơ quan hữu quan và quần chúng nhân dân. Chất lượng công tác đã nâng lên, khắc phục tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung, để án quá hạn luật định…

 

Trong 03 năm tập thể đơn vị được đánh giá xếp loại: “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó năm 2016, 2017 được VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua Ngành” và 3 Bằng khen cho tập thể trong các cuộc thi đua ngắn hạn. Về cá nhân: 5 đồng chí được Viện KSND tối cao tặng  Bằng khen và 4 đồng chí được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2017, 2018; tất cả cán bộ còn lại được xếp loại “Lao động tiên tiến”. Chi bộ được đánh giá xếp loại: Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016, 2017 và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Bên cạnh đó, chi bộ luôn quan tâm đến công tác tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp của Đảng và Nghị quyết Chi bộ  nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn vời thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Chi bộ phối hợp với lãnh đạo chính quyền tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trong thực hiện nghiêm túc quy định của ngành, của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bổ sung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, nhất là các định mức chi tiêu vừa tiết kiệm vừa đáp ứng yêu cầu công tác.

Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư, cấp ủy viên chi bộ, người đứng đầu cơ quan phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương toàn diện trên các mặt, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tự giác rèn luyện tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ trực tiếp quản lý bản kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, nhắc nhỡ và định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Qua đó từng cán bộ, đảng viên có ý thức tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong mọi hoạt động đều được chi bộ thực hiện tốt: Tôn trọng và lắng nghe các ý kiến đề xuất, tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Phân tích, tổng hợp đánh giá tình hình tư tưởng của từng đối tượng để xác định nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục cho phù hợp.

Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm chính. Xây dựng và củng cố quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Chi bộ không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có phẩm chất đạo đức trong sạch, kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đơn vị đã đề ra đáp ứng được yêu cầu phục vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế tồn tại. Trong nhiều năm liền không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ án gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chính trị, chuyên môn cũng được chi bộ chính quyền VKSND huyện Càng Long quan tâm, cứ các cán bộ tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm mà ngành đề ra. Đa số cán bộ có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, chất lượng ngày càng nâng cao. Tuyệt đại bộ phận có lập trường cách mạng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tuỵ trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo không ngừng được củng cố và ngày càng trẻ hoá, hầu hết được rèn luyện, đào tạo bài bản thông qua thực tiễn công tác, có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định: Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung trọng yếu nhất. Với những kết quả tích cực từ việc làm tốt công tác tư tưởng của chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Nhiều cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vận dụng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác đạt chất lượng và hiệu quả cao; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội chi bộ Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang