Cải cách tư pháp trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

16/08/2022 08:00

(kiemsat.vn)
Trước những yêu cầu của cải cách tư pháp đặt ra đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, Viện kiểm sát quân sự cần kịp thời xây dựng những giải pháp đồng bộ để thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Viện kiểm sát quân sự.

1. Khái quát vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát quân sự trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiến pháp năm 1959 lần đầu tiên quy định về Viện kiểm sát nhân dân (VKSND): “Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Việt Nam dân chủ cộng hòa kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và công dân. Các VKSND địa phương và Viện kiểm sát quân sự có quyền kiểm sát trong phạm vi do luật định” (Điều 105).

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ký Lệnh số 20/LCT công bố Luật tổ chức VKSND. Tại Hội nghị kiểm điểm công tác 06 tháng đầu năm và học tập Luật tổ chức VKSND năm 1960, đồng chí Trường Chinh nhấn mạnh: “… Việc thành lập VKSND có mục đích bảo đảm pháp chế dân chủ nhân dân được tôn trọng, luật pháp được tôn trọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân được tôn trọng. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhân viên cơ quan nhà nước và mọi công dân là rất quan trọng”.

Các bản Hiến pháp năm 1980, 1992, 2013 đều dành cho VKSND một vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước với chế định riêng về “Tòa án nhân dân, VKSND”. Trong đó, có các quy định cụ thể về VKSND tối cao, VKSND địa phương và Viện kiểm sát quân sự (VKSQS).

Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân gồm VKSND tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”. Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã khẳng định vị trí hiến định của VKSND, theo đó: Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan có vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Các VKSQS thuộc hệ thống VKSND được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong Quân đội. Trong phạm vi chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSQS có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; bảo vệ an ninh, quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, viên chức và người lao động khác trong Quân đội; bảo đảm mọi hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh (Điều 50 Luật tổ chức VKSND năm 2014).

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và pháp luật, sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao, ngay từ khi được thành lập (ngày 12/5/1961), VKSQS đã không ngừng xây dựng và phát triển, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đặc biệt là triển khai và thực hiện tốt các chủ trương về cải cách tư pháp theo theo yêu cầu của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTW ngày 08/3/2007 của Đảng ủy Quân sự trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về Chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội.

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ trọng tâm về tư pháp, VKSQS còn thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị Quân đội, đó là các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính trị, quân sự, quốc phòng. Do đó, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên, quân nhân khác, công chức, viên chức và người lao động của VKSQS phải thực hiện nghiêm các quy định của Quân đội theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Điều lệnh quản lý bộ đội trong Bộ Quốc phòng.

Với đặc trưng riêng trong tổ chức bộ máy nhà nước, VKSQS thuộc hệ thống VKSND được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong Quân đội, nên VKSQS có mối quan hệ đặc biệt về sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao, điều này được khẳng định ngay sau khi VKSQS được thành lập (ngày 12/5/1961). Cụ thể, tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 01/02/1963 của Bộ Chính trị về công tác kiểm sát đã nêu rõ: “Công tác kiểm sát trong Quân đội do cơ quan kiểm sát quân sự các cấp đảm nhiệm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương. Về mặt chuyên môn, hệ thống VKSQS chịu sự lãnh đạo về nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao. Để tăng cường sự lãnh đạo công tác và thống nhất kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong và ngoài Quân đội, Viện trưởng VKSQS trung ương đồng thời giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tối cao”.

Như vậy, mối quan hệ công tác của VKSQS đã được Nghị quyết của Đảng chỉ rõ: Về sự lãnh đạo của Đảng, VKSQS chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương; về chuyên môn, VKSQS chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao. Về công tác chính trị, quân sự, quốc phòng, VKSQS tuân theo quy định của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Điều lệnh quản lý bộ đội trong Bộ Quốc phòng. Trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ án hình sự thuộc thẩm quyền, VKSQS có quan hệ phối hợp với cơ quan nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, các cơ quan tư pháp cùng cấp trong Quân đội (Cơ quan điều tra, Tòa án quân sự, cơ quan Thi hành án) và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội khi giải quyết các vụ việc, vụ án có liên quan.

2. Dự báo tình hình tác động, mục tiêu cải cách tư pháp trong Viện kiểm sát quân sự đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

2.1. Dự báo tình hình tác động đến công tác cải cách tư pháp trong Viện kiểm sát quân sự

 Tình hình thế giới những năm tới xu thế chung vẫn là các quốc gia, nền kinh tế cùng hướng tới hòa bình, hợp tác phát triển. Trong nước, kinh tế ổn định và tiếp tục đà tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị nói chung và các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục được củng cố, tăng cường và hoàn thiện về tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung, tình hình tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Quân đội nói riêng có chiều hướng gia tăng, trong đó đáng chú ý là các tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến tài chính, ngân hàng, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm tham nhũng… Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả, thiệt hại đặc biệt lớn về người và tài sản, tác động không nhỏ đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm biến đổi nền công nghiệp ở mọi quốc gia, tạo nên sự biến đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản trị kinh doanh, quản lý nhà nước, làm thay đổi căn bản cách làm việc và sản xuất, tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia; gây ra những thách thức, tác động như: Sự tụt hậu về khoa học công nghệ, dư thừa lao động trình độ thấp gây phá vỡ thị trường lao động, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên toàn thế giới. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn - xã hội, ngăn ngừa và phòng, chống có hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật.

2.2. Mục tiêu cải cách tư pháp trong Viện kiểm sát quân sự

- Mục tiêu chung:

Về tổ chức, cán bộ: Giữ ổn định hệ thống các VKSQS đã được tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương). Theo đó, hệ thống VKSQS gồm 03 cấp: Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSQS quân khu và tương đương, VKSQS khu vực. Đồng thời, giữ ổn định về tổ chức bộ máy làm việc của VKSQS các cấp; làm tốt công tác tuyển chọn, tuyển dụng, kiện toàn đủ biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, Kiểm sát viên các VKSQS; bảo đảm ổn định về số lượng, chất lượng cán bộ có trình độ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số…

Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Viện kiểm sát quân sự thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong Quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; bảo vệ quốc phòng, an ninh, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, viên chức và người lao động khác trong Quân đội; bảo đảm mọi hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh.

Về cơ sở vật chất: Các VKSQS có đủ trụ sở làm việc, được trang bị đủ phương tiện, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm kinh phí nghiệp vụ để sẵn sàng phục vụ cho các Viện kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2026:

Về tổ chức, cán bộ: Giữ nguyên hệ thống tổ chức các VKSQS gồm 03 cấp: Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSQS quân khu và tương đương, VKSQS khu vực; củng cố, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra VKSQS trung ương; nghiên cứu hoàn thiện việc thể chế hóa nguyên tắc “tập trung thống nhất trong ngành Kiểm sát”. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đồng bộ kiện toàn biên chế của các VKSQS; nâng cao chất lượng cán bộ; tạo nguồn một số cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, làm tiền đề xây dựng đội ngũ chuyên gia của VKSQS về tố tụng tư pháp và pháp luật hình sự.

Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan điều tra VKSQS trung ương; làm tốt các công tác thống kê hình sự liên ngành; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trang bị, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước hiện đại, trong đó chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện việc số hóa các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSQS.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

Về tổ chức, cán bộ: Giữ nguyên hệ thống tổ chức các VKSQS gồm 03 cấp: Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSQS quân khu và tương đương, VKSQS khu vực.

Nghiên cứu xây dựng Cơ quan điều tra VKSQS trung ương có đủ điều kiện về lực lượng đầu mối trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp trong Quân đội. Theo đó, xây dựng các bộ phận đầu mối của Cơ quan điều tra VKSQS trung ương đặt ở các VKSQS quân khu; các bộ phận này chịu sự quản lý của VKSQS trung ương và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương; có đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng (được đào tạo về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nghiệp vụ chuyên sâu về đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao, tài chính, ngân hàng, tội phạm xuyên quốc gia…); xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi về tư pháp và pháp luật hình sự tại VKSQS trung ương.

Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Viện kiểm sát quân sự thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong ban hành văn bản áp dụng pháp luật của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được trang bị đầy đủ, bảo đảm sẵn sàng phục vụ hiệu quả cho VKSQS trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2045:

Về tổ chức, cán bộ: Viện kiểm sát quân sự các cấp ổn định hệ thống tổ chức bộ máy như đã định hướng đến năm 2030; cán bộ có chất lượng cao; hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSQS được hoàn thiện.

Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của VKSQS trong tố tụng hình sự. Viện kiểm sát quân sự thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nghiên cứu bổ sung chức năng của VKSQS thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong ban hành văn bản áp dụng pháp luật của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Về cơ sở vất chất: Các VKSQS có cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Một là, quán triệt, nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSQS trong việc góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các VKSQS cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; chú trọng quán triệt, triển khai những nội dung của văn kiện có liên quan đến xây dựng, cải cách tư pháp trong các cơ quan tư pháp.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương đối với các cơ quan tư pháp trong Quân đội và VKSQS. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho VKSQS hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo và các quy chế nghiệp vụ, chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao đối với hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, nhân viên VKSQS các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của VKSQS trong tổ chức bộ máy của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đặc biệt, VKSQS cần coi trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, đủ khả năng lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của VKSQS theo các nghị quyết của Đảng và quy định của Hiến pháp năm 2013: Tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSQS; phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong việc triển khai tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSQS để đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSQS trong việc góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

Bốn là, tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng VKSQS các cấp là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác của VKSQS các cấp; làm tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát quân sự hàng năm; nắm chắc tình hình hoạt động các lĩnh vực công tác kiểm sát để xây dựng kế hoạch công tác phù hợp; tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những nội dung còn yếu, còn hạn chế để có biện pháp giải quyết, khắc phục, tránh dàn trải; duy trì nghiêm túc chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn theo quy chế của ngành Kiểm sát nhân dân.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng VKSQS cấp trên đối với VKSQS cấp dưới, Viện trưởng VKSQS cấp trên phải làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn VKSQS cấp dưới trong các hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, trên cơ sở kết quả kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổng hợp những thiếu sót, vi phạm về nghiệp vụ để rút kinh nghiệm trong toàn ngành; tổng hợp những vướng mắc trong áp dụng, thi hành pháp luật để giải đáp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là những nội dung liên quan đến thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSQS. Việc hướng dẫn, chỉ đạo, trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp trên đối với Viện kiểm sát cấp dưới cần được nâng cao về chất lượng, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, tránh việc hướng dẫn không rõ ràng gây khó khăn cho cấp dưới trong quá trình thực hiện.

Năm là, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan. Viện kiểm sát quân sự các cấp cần coi trọng, chủ động phối hợp, xây dựng và tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, nhất là đối với các cơ quan tư pháp cùng cấp để giải quyết đúng các vụ việc, vụ án hình sự theo quy định của pháp luật; tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn, góp phần hiệu quả vào việc phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm.

Sáu là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, các VKSQS cần xây dựng kế hoạch đào tạo thường xuyên, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu. Việc đào tạo lại hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cần tập trung vào việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; đào tạo theo các chuyên đề mà nhu cầu thực tế đòi hỏi đối với từng khâu công tác. Viện kiểm sát quân sự trung ương cần chú trọng bám sát kế hoạch của VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phối hợp cử cán bộ, Kiểm sát viên của VKSQS các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng của VKSND tối cao; chú trọng và đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ, Kiểm sát viên. Bên cạnh đó, cần phát huy và khai thác có hiệu quả hoạt động của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của VKSQS trung ương; thực hiện khảo sát hàng năm về nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, những kỹ năng cụ thể, những vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSQS, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên sâu. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Học viện Cảnh sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, VKSND tối cao để mời các chuyên gia về lĩnh vực nghiệp vụ có liên quan tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên của VKSQS.

Bảy là, tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát quân sự trung ương cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị làm công tác đối ngoại của VKSND tối cao, Bộ Quốc phòng để xây dựng kế hoạch phục vụ cho công tác trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động tư pháp; chủ động phối hợp để có kế hoạch cử cán bộ trẻ, có năng lực đi học, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ tại các nước có trình độ phát triển về hoạt động tư pháp và pháp luật hình sự. Đây là cơ sở vững chắc để chuẩn bị cho các VKSQS có đủ năng lực tham gia vào các hoạt động tư pháp quốc tế, các vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Tám là, tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng để VKSQS các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đề xuất các cơ quan nghiên cứu, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho VKSQS các cấp theo hướng hiện đại; phát triển cơ sở hạ tầng và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ứng dụng thông tin của các VKSQS và yêu cầu kết nối thông tin giữa các VKSQS; nâng cao tỉ lệ máy tính trên cán bộ, Kiểm sát viên tại các VKSQS; bảo đảm kinh phí chi thường xuyên đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSQS các cấp trong tình hình mới.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang