VKSQS Quân khu 5 nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ trẻ, cán bộ mới vào Ngành

22/02/2020 17:07

(kiemsat.vn)
Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 5 luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, nêu cao ý chí chiến đấu; kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chí “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách, việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta nói chung và cán bộ Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 ở hai cấp nói riêng. Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng của cán bộ quân đội là thước đo phẩm chất chính trị, giá trị nhân cách Bộ đội Cụ Hồ, với các thuộc tính bền vững: Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng là vũ khí sắc bén để cán bộ, chiến sĩ tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; suốt đời tận trung với nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống; là kết quả của sự rèn luyện thường xuyên, liên tục.

Do đặc thù của ngành Kiểm sát quân sự, người được tuyển chọn vào Ngành đa số là sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật hoặc được Quân đội tuyển chọn trong số sĩ quan tốt nghiệp các trường Đại học hoặc Học viện trong Quân đội đi đào tạo chuyên ngành Luật về công tác tại ngành Kiểm sát. Những năm qua, cán bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 5 ở hai cấp do chưa được tô luyện trong môi trường Quân đội, ý chí, thử thách chưa cao, đồng thời phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của mặt trái kinh tế thị trường, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là tác động tiêu cực của thông tin xấu độc, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch nên sự cần thiết phải rèn luyện bản lĩnh chính trị và tác phong nghiệp vụ để trở thành người cán bộ kiểm sát xứng với lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, kiêm tốn”.

Trước yêu cầu đó, để đội ngũ cán bộ trẻ, mới vào ngành có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách thì cấp ủy, lãnh đạo Viện KSQS ở hai cấp đã tiến hành đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, không ngừng giáo dục, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị.

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu. Không ngừng giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên để đối mặt và vượt qua khó khăn, thử thách, cảm dỗ…Hoạt động xây dựng bản lĩnh chính trị chỉ có thể đạt được kết quả tốt khi mỗi cán bộ nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tính tất yếu khách quan và những nội dung cơ bản của bản lĩnh chính trị. Là cơ sở, nền móng vững chắc để cán bộ trẻ, mới vào ngành phân biệt rõ phải-trái, đúng-sai, đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, phản động; bảo vệ chân lý, lẽ phải; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; khẳng định giá trị, ý nghĩa suốt đời phấn đấu phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý và Pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên đi trước luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu để cán bộ trẻ, mới vào ngành học tập noi theo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên phải luôn đi đầu gương mẫu trong chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội, Nghị quyết của Đảng, quy định của đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, không bao che, giấu khuyết điểm. Luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, lý luận liên hệ với thực tiễn; hành động phải chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ, thái độ, hành vi, ứng xử; gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi.

Ba là, đẩy mạnh công tác rèn luyện trong thực tiễn, phân công cán bộ bám nắm, hướng dẫn truyền thụ kinh nghiệm.

Cán bộ trẻ, mới vào Ngành do mới chỉ được trang bị kiến thức trên ghế nhà trường, chưa có kinh nghiệm trong công tác thực tiễn. Cần phát huy tính xung kích đi đầu cho cán bộ trẻ, mới vào ngành tham gia các hoạt động thực tiễn như: học chính trị, quân sự; hội thi, hội thao; tham gia các hoạt động đoàn thanh niên, giao lưu kết nghĩa với các đơn vị bạn. Đồng thời phân công cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn, truyền thụ kinh nghiệm để có kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra trong thực tiễn đảm bảo đúng quan điểm, đường lối của Đảng. Kịp thời phát hiện và đấu tranh kiên quyết với quan điểm, tư tưởng sai trái, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ hội, lối sống thực dụng, chạy theo lợi ích cá nhân và những biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa.  

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của cá nhân trong rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hình thành bản lĩnh nghề nghiệp.

Định hướng cho cán bộ mới vào ngành tự rèn luyện, xây dựng phong cách, tác phong làm việc mẫu mực, có tinh thần dũng cảm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức phê bình và tự phê bình, dám nói thẳng, nói thật, khách quan, không nể nang, né tránh với ý thức xây dựng góp phần tích cực vào việc tiếp tục thực hiện lời Bác dạy đối với cán bộ ngành kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Năm là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu phương gia đình và sự trưởng thành của cán bộ trẻ, mới vào ngành.

Luôn quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn công bằng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ. Phối hợp chặt chẽ với gia đình, chủ động nắm, dự báo những xu hướng tư tưởng, nhận thức lệch lạc có thể nảy sinh trong lúc hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để có giải pháp kịp thời nhằm định hướng tư tưởng đúng đắn, phù hợp.

Những thành tựu ngành Kiểm sát Quân sự đạt được trong 60 năm qua là kết quả phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ trẻ, mới vào ngành đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 ở hai cấp. Đây là một nội dung rất cơ bản, thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tăng cường Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng là cơ sở nền tảng cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng nội bộ đoàn kết vững mạnh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang