VKSND tối cao hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

30/01/2019 08:49

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 11/HD – VKSTC về công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2019.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 20 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018

Về việc tổ chức các phong trào thi đua

Hướng dẫn nêu rõ, năm 2019, toàn ngành tiếp tục tổ chức các phong trào: Lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020), gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời, phát động phong trào thi đua lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2020).

Trên cơ sở các phong trào thi đua, VKSND các cấp căn cứ Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 26/4/2017 của VKSND tối cao về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020 và Công văn số 3566/VKSTC-V16 ngày 12/9/2017 hướng dẫn về việc tuyên truyền đối với tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020 để lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thông qua công tác tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của ngành và của địa phương, đơn vị nhằm xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của ngành, củng cố niềm tin của nhân dân. Mỗi đơn vị phải tập trung xây dựng được ít nhất 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình xuất sắc để tuyên truyền, nhân rộng, chuẩn bị điều kiện cho Hội nghị điển hình tiên tiến được tổ chức vào năm 2020.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, người đứng đầu đơn vị phải chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đăng ký danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân và tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đúng quy định. Phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua. "Các tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải cụ thể, không được đăng ký chung chung; chỉ đăng ký một danh hiệu thi đua".

Về công tác khen thưởng

Hướng dẫn quy định hình thức khen thưởng cao nhất; đối tượng xét đề nghị khen thưởng; tỷ lệ đề nghị tặng Bằng khen đối với các phong trào thi đua theo đợt (hoặc chuyên đề). Ngoài việc xét, đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, căn cứ thẩm quyền của mình, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Theo Hướng dẫn , thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSND ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, căn cứ vào kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, tạo được uy tín, ảnh hưởng lớn tại địa phương và trong toàn quốc; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND cấp cao, đơn vị thuộc VKSND tối cao chủ động, tích cực xem xét, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất; phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng lựa chọn, xây dựng báo cáo thành tích trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành khen thưởng.   

Về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”, các đơn vị (cả hệ thống Viện kiểm sát quân sự) xét, đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế" cho những cá nhân có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Điều 5 Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Biểu mẫu kèm theo (Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”) tải về tại đây./.

Khó khăn khi yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ

(Kiemsat.vn) - Thực tiễn, trong nhiều vụ án tranh chấp về đất đai, đương sự khó có thể tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức lưu giữ mà phải đề nghị Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức trả lời rất chậm trễ dẫn đến việc giải quyết kéo dài.

VKSND tỉnh Nghệ An tăng cường kiến nghị phòng ngừa tội phạm

(Kiemsat.vn) - Trong các bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng năm 2018, VKSND tỉnh Nghệ An đã tổng hợp, nêu lên các thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, trên cơ sở đó kiến nghị đến cơ quan, tổ chức có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục các thiếu sót, sơ hở, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm có thể xảy ra.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang