Thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

06/02/2018 08:37

(kiemsat.vn)
Ngày 03/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết, Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

Nghị quyết số 09 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang